หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร

 • คณะกรรมการอำนวยการ

O3 อำนาจหน้าที่

 • อำนาจและหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 • แผนและผลการดำเนินงาน

 • แผนปฏิบัติการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2566-2570

O5 ข้อมูลการติดต่อ

 • ติดต่อ สทป.

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 • กฎ/ระเบียบ สทป.

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวสารกิจกรรม

O8 Q&A

 • ติดต่อ สทป.

O9 Social Network


O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • ประกาศ สทป.

 • ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

O11 แผนการดำเนินงานประจำปี

 • แผนการดำเนินงานประจำปี

 • แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 • งบประมาณของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

O12 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • รายงานประจำปี สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2565

 • รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด ก.พ.ร. ของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2565

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 • ข้อมูลสถิติ

 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2566 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (รอบ 6 เดือน)

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • รายงานผลการสำรวจการรับรู้ ทัศนคติ และภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ถือผลประโยชน์ร่วมที่มีต่อ สทป. พ.ศ. 2565

O18 E-Service

 • คลังข้อมูลเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 • แผนจัดหาพัสดุ

 • ตัวอย่าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 • สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำปี

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 • สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำปี

 • รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา และแนวทางแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566-2570

O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • แผนดำเนินงานตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • กฎ/ระเบียบ

 • ระเบียบ/ประกาศ สถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • รายงานการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

O27 แนวปฏิบัติการจัดหาเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • ประกาศ สทป.

 • หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนในการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • ติดต่อ สทป.

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • ข้อมูลสถิติ

 • สรุปผลการร้องเรียนเรื่องทุจริตของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • สทป. ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและการโทรคมนาคม วุฒิสภา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม สทป. พร้อมรับฟังบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

O31  นโยบายไม่รับของขวัญ

 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • นโยบายไม่รับของขวัญ

O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 • การอบรม ให้ความรู้ และประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต

O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566

O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2566

O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • ประมวลจริยธรรม สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 • มาตรฐานจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม สำหรับกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานในองค์การมหาชน

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

 • แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมองค์กรสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

 • Do's and Don'ts พฤติกรรมตามประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่

 • การอบรม ให้ความรู้ และประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 • รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของสถาบันเทีโนโลยีป้องกันประเทศ

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • รายละเอียดผลการประเมิน ITA ปี 2565 และแนวทางปรับปรุง

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • รายละเอียดผลการประเมิน ITA ปี 2565 และแนวทางปรับปรุง

 • ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือ ITA ของ สทป.

 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap