หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
เมนู ลิงค์
หน้าแรก
เมนู ลิงค์
เกี่ยวกับ สทป.
           รู้จักสทป.
           วิสัยทัศน์
           อำนาจหน้าที่
           ยุทธศาสตร์
           โครงสร้างสถาบัน
           คณะกรรมการนโยบาย
           คณะกรรมการ
           คณะกรรมการอำนวยการ
           คณะอนุกรรมการ
           การกำกับดูแลกิจการที่ดี
                  การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
                  การบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงาน
                  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
                  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
           นโยบายและใบรับรอง
           สารจากผู้บริหาร
           พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
           ข้อบังคับ สทป.
           กฎ/ระเบียบ
           ประกาศ สทป.
           แผนและผลการดำเนินงาน
                  แผนปฏิบัติการ
                  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
           จริยธรรมและจรรยาบรรณ
                  ปีงบประมาณ 2566
                         ประมวลจริยธรรม
                         จริยธรรมและจรรยาบรรณสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
                         การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
                         การขับเคลื่อนจริยธรรม
                         กิจกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม
                  ปีงบประมาณ 2567
                         ประมวลจริยธรรม
                         จริยธรรมและจรรยาบรรณสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
                         การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
                         การขับเคลื่อนจริยธรรม
                         กิจกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม
เมนู ลิงค์
บริการของเรา
           e-Service
           วิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
           ฝ่ายบริการทางวิชาการและเทคนิค
           ห้องสมุด จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์
           การขอรับบริการ
           คำถามที่พบบ่อย
เมนู ลิงค์
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
           แผนการจัดการความรู้
           บทความวิจัย/บทความวิชาการ
                  บทความวิจัย/บทความวิชาการ 2567
                  บทความวิจัย/บทความวิชาการ 2566
                  บทความวิจัย/บทความวิชาการ 2565
                  บทความวิจัย/บทความวิชาการ 2552-2564
                  บทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่ได้รับรางวัล
           การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
           KM สาระน่ารู้
เมนู ลิงค์
บัณฑิตศึกษา
           แนะนำส่วนบัณฑิตศึกษา
           ทุน สทป.
           หลักสูตรวิศวกรรมป้องกันประเทศ
           ข่าวสารกิจกรรมส่วนบัณฑิตศึกษา
           เอกสารเผยแพร่
           ติดต่อส่วนบัณฑิตศึกษา
เมนู ลิงค์
ข่าวสาร
           ข่าวสารกิจกรรม
           วารสารประชาสัมพันธ์
                  วารสาร DTI Yes
                  บทความ DTI Story
           ข่าวประชาสัมพันธ์
                  ข่าวประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์
                  ข่าวประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
                  ข่าวประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์
           กิจกรรมเพื่อสังคม
                  พัฒนาคุณภาพชีวิต
                  สิ่งแวดล้อม
                  จิตอาสา
                  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
                  การศึกษา
           กิจกรรมการมีส่วนร่วม
                  ปีงบประมาณ 2567
           ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมทุน
เมนู ลิงค์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
           ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
                  ปีงบประมาณ 2562
                         ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                         ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)
                         ประกาศเชิญชวน
                         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
                         ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม
                  ปีงบประมาณ 2563
                         ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                         ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)
                         ประกาศเชิญชวน
                         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
                         ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม
                  ปีงบประมาณ 2564
                         ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                         ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)
                         ประกาศเชิญชวน
                         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
                         ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม
                  ปีงบประมาณ 2565
                         ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                         ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)
                         ประกาศเชิญชวน
                         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
                         ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม
                  ปีงบประมาณ 2566
                         ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                         ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)
                         ประกาศเชิญชวน
                         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
                         ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม
                  ปีงบประมาณ 2567
                         ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                         ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)
                         ประกาศเชิญชวน
                         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
                         ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม
           ประกาศราคากลาง
           แผนจัดหาพัสดุ
           สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำปี
           สาระสำคัญของสัญญา
                  ปีงบประมาณ 2562
                  ปีงบประมาณ 2563
                  ปีงบประมาณ 2564
                  ปีงบประมาณ 2565
                  ปีงบประมาณ 2566
                  ปีงบประมาณ 2567
           ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
เมนู ลิงค์
สื่อเผยแพร่
           เอกสารสิ่งพิมพ์
           วิดีทัศน์
           วารสารเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
            วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
           หลักเกณฑ์ สำนักงบประมาณ
           มาตรฐานการปฏิบัติงาน
           มาตรฐานการให้บริการ
           ข้อมูลสถิติ
           รายงานงบการเงิน
           รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
           แผนปฏิบัติการดิจิทัล
เมนู ลิงค์
ITA
เมนู ลิงค์
HR
           ร่วมงานกับ สทป.
           นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
           หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
           ผลการดำเนินงานและแผนงานทรัพยากรบุคคล
เมนู ลิงค์
ติดต่อ สทป.
           ติดต่อสำนักงาน
           รับเรื่องร้องเรียน
           ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เมนู ลิงค์
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมความมั่นคง
           ศูนย์ทดสอบ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap