หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

o1 โครงสร้าง

o2 ข้อมูลผู้บริหาร

o3 อำนาจหน้าที่

o4 ข้อมูลการติดต่อ

o5 ข่าวประชาสัมพันธ์

o6 Q&A

» Messenger Live Chat

» Line official Account

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ

o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

» แผนปฏิบัติการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570

o8 แผนงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

» แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567

» ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567

o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

» รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

» คู่มือการปฏิบัติงานการขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

» คู่มือการปฏิบัติงานการปรับปรุง ข้อบังคับ/ระเบียบ

» คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง

» คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารสัญญา

» คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาและบริหารกลยุทธ์

o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

» คู่มือการให้บริการการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระบบอากาศยานไร้คนขับ

» คู่มือการให้บริการพื้นที่โฆษณาในวารสารเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTech)

» คู่มือการให้บริการพื้นที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

» คู่มือการให้บริการและการให้บริการหลังส่งมอบ (After Sales Service)

o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

» สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

o13 E–Service

» คลังข้อมูลเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (dspace)

» วิธีการใช้งานระบบการให้บริการคลังข้อมูลเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

» แบบฟอร์ม ITA-o14 (ไฟล์ Excel)

» แบบฟอร์ม ITA-o14 (ไฟล์ PDF)

o15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

» แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

» ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

» ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)

» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

o16 ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

» แบบฟอร์ม ITA-o16 (ไฟล์ Excel)

» แบบฟอร์ม ITA-o16 (ไฟล์ PDF)

o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

» แบบฟอร์ม ITA-o17 (ไฟล์ Excel)

» แบบฟอร์ม ITA-o17 (ไฟล์ PDF)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

» แผนดำเนินงานตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567

o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

» ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

» ประมวลจริยธรรม

o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

» คณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมองค์กร สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

» มาตรฐานจริยธรรมและแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts

» กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรประจำปี พ.ศ. 2567

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

» คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนในการทุจริตและประพฤติมิชอบ

» ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

» สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

» ข่าวสารกิจกรรมการมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy

» No Gift Policy (ภาษาไทย)

» No Gift Policy (ภาษาอังกฤษ)

o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

» กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2567

o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

» แบบฟอร์ม ITA-o28 ประจำปี พ.ศ. 2566

o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา

» แบบฟอร์ม ITA-o29 ประจำปี พ.ศ. 2566

o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

» การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. 2567

o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

» รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันความเสี่ยงทุจริตประจำปี 2566

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

o32 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต

» แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2567

o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

» รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566

o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

» การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2566

o35 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

» รายงานผลตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2566 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap