หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. รู้จักสทป.
รู้จักสทป.
เหตุการณ์สำคัญ

พ.ศ. 2550
 
30 เมษายน
 ที่ประชุมสภากลาโหม มีมติเห็นชอบให้ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมดำเนินความร่วมมือวิจัยและรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมิตรประเทศ และให้เหล่าทัพนำผลงานไปทดลองใช้งาน เมื่อได้มาตรฐานให้กระทรวงกลาโหมผลิต เพื่อนำไปประจำการในกองทัพต่อไป
21 พฤษภาคม
 จัดสัมมนาแสดงความคิดเห็นในการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์กรมหาชน) ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
18 มิถุนายน
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอนุมัติให้นำเรื่องการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กรมหาชน) เสนอต่อที่ประชุมสภากลาโหมประจำเดือน มิ.ย.50 และเสนอเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพิจารณาการจัดตั้งฯ
28 มิถุนายน
 ที่ประชุมสภากลาโหม มีมติเห็นชอบให้ จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
17 กันยายน
 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีมติให้จัดตั้งสถาบันฯ เป็นองค์การมหาชนในกลุ่มที่สอง
27 พฤศจิกายน
 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา และให้ส่งร่างให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ


พ.ศ. 2551
 
27 มีนาคม
 ชี้แจง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
25 กรกฎาคม
 คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตรวจแก้พระราชกฤษฎีกาแล้วเสร็จ 26 สิงหาคม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
19 กันยายน
 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้นายกรัฐมนตรี ลงนามเพื่อเสนอ สำนักราชเลขาธิการ
24 กันยายน
 ประชุมหารือการจัดทำ ข้อบังคับ ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
27 ธันวาคม
 ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
31 ธันวาคม
 ลงประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ในราชกิจจานุเบกษาพ.ศ. 2552
 
1 มกราคม
 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีฐานะเป็นองค์การมหาชนแห่งแรกของกระทรวงกลาโหม
6 พฤษภาคม
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้มีการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณ โครงการวิจัยและพัฒนาของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนาจรวดเพื่อความมั่นคง (พ.ศ.2550 – 2559) ไปเป็นของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552
13 พฤษภาคม
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงกลาโหม เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รวม 5 คน
16 กรกฏาคม
 บุคลากรรุ่นแรกของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเริ่มทำงาน
9 กันยายน
 ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ผ่านการสรรหาและเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ

 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap