หน้าแรก >> HR ร่วมงานกับ สทป.
ร่วมงานกับ สทป.
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง ประจำปี 2559
Created by : , Publish 04 Dec 2015 , Views 4

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง ประจำปี 2559

---------------------------------------------

                     ตามที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ประจำปี 2559 จำนวน 2 อัตรา ขอประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และ ทดสอบทางจิตวิทยา และ ขั้นตอนที่ผู้สมัครต้องดำเนินการ ดังนี้

                        1.    ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และ ทดสอบทางจิตวิทยา มีดังนี้


                      2.     สอบสัมภาษณ์ , สอบจิตวิทยา  วันที่ 14  ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)  ชั้น 4   ห้อง 401

                   ผู้สมัครที่มีคะแนนสัมภาษณ์เกินกว่า 60% ของคะแนนสอบทั้งหมด และสามารถผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการเสนอรายชื่อให้ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศพิจารณาคัดเลือกและบรรจุเป็นลูกจ้าง

                       3.   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) วันที่ 12 มกราคม 2559

                       4. ผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครทางอีเมล์ รวมทั้งผู้สมัครที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม ขอให้ส่งใบสมัครฉบับจริง และ/หรือ เอกสารประกอบการสมัคร โดยรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ภายในวันสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

                             4.1  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จำนวน 3 รูป (ถ่ายในครั้งเดียวกัน และไม่เกิน 6 เดือน)

        4.2      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และ สำเนาทะเบียนบ้าน

                             4.3      สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ

                             4.4      สำเนา Transcripts และ/หรือ สำเนาปริญญาบัตร

                             4.5     หนังสือรับรองเงินเดือน โดยให้ระบุวันที่เริ่มงานจากที่ทำงานปัจจุบัน

                             4.6     หนังสือรับรองการผ่านงาน จากหน่วยงานหรือบริษัทที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

                             4.7     สำเนาใบประกาศนียบัตร /  เกียรติบัตร  (ถ้ามี)

                             4.8     อื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

                       5.    ผู้สมัครที่เข้าสอบสัมภาษณ์ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ, รองเท้าหุ้มส้น (รองเท้าคัทชู) โดยสถาบันขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้สมัครที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเท่านั้นเข้าสอบสัมภาษณ์

 

 

หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

โทร. 02-980-6688 ต่อ 1133 - 1134,   email : recruitment@dti.or.th


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap