หน้าแรก >> HR ร่วมงานกับ สทป.
ร่วมงานกับ สทป.
เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ประจำปี 2560
Created by : , Publish 01 May 2017 , Views 5

เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา   ประจำปี 2560

ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2560


                สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทโธปกรณ์ โดยเป็นศูนย์ข้อมูลความรู้และการประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษา ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม ค้นคว้าวิจัย การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปสู่สาธารณชน  นั้น


                  เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศรุ่นใหม่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) จึงได้ดำเนินโครงการสหกิจศึกษา โดยรับนักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 3  สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอากาศยาน วิทยาศาสตร์  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้ามารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและเปิดโอกาสให้นักศึกษานำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากสถานศึกษามาประยุกต์ใช้ทดลองปฏิบัติจริง ทั้งยังช่วยในการวางแผนอาชีพในอนาคตของนักศึกษาให้ตรงตามความต้องได้อีกด้วย


คุณสมบัติผู้สมัคร

นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5  อาทิ สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอากาศยาน วิทยาศาสตร์  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร (ดาวน์โหลดได่ที่หน้าเว็บไซต์ของ DTI)                                          1   ชุด

2. จดหมายจากสถาบันการศึกษา (หนังสือขอความอนุเคราะห์จากทางสถาบัน)         1   ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ บัตรประจำตัวนักศึกษา                           1   ใบ

4. เอกสารรับรองผลทางการศึกษา (Transcript)                               1   ใบ

5. รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว                                                                          2   รูป

6. แบบตอบรับเข้าร่วมสหกิจศึกษา                                                            1   ฉบับ


ทั้งนี้นักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกับสถาบันฯสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร (ตามไฟล์แนบ)


กรอกรายละเอียดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับให้ครบถ้วน ส่งถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3 ช่องทาง ได้แก่

  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.

  • ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่  47/433  หมู่ 3 ต.บ้านใหม่   อ.ปากเกร็ด   จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครโครงการสหกิจศึกษา   ) โดยจะถือวันที่ ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เป็นสำคัญ

  • ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประการสมัครงานผ่านทางอีเมล์ มาที่ vacharapun.s@dti.or.th และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดยรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ในวันสัมภาษณ์


ติดต่อสอบถามส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ 0 2980 6688 ต่อ 2843, 1133, 2717

โทรสาร 0 2980 6199

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : vacharapun.s@dti.or.th


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap