หน้าแรก >> องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ KM สาระน่ารู้
KM สาระน่ารู้
KM SPA Model
Created by : ส่วนบริหารองค์ความรู้ , Publish 10 Jul 2021 , Views 5

KM SPA Model
      เป็นแนวทางเชิงบูรณาการ สำหรับการประยุกต์ใช้หลักการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และความสามารถขององค์กร รวมถึงเป็นพื้นฐานของการต่อยอดและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยดังนี้
      1. KM Strategy หาความรู้ที่จำเป็น (Knowledge) ได้แก่ 
          - วิสัยทัศน์
          - ปัญหาขององค์กร

          - เรื่องสำคัญเร่งด่วน

      2. KM Process จัดการความรู้ (Management) ได้แก่

          - กระบวนการจัดการความรู้ KM Process

          - กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management Process

      3. KM Activity ทำให้เกิดวงจรการเรียนรู้ (Learning Cycle) ได้แก่

          - ผลักดันให้นำความรู้ไปใช้

          - นำความรู้ที่ได้เก็บเข้าคลัง

          - ปรับโครงสร้างคลังความรู้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap