หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการอำนวยการ

นาวาอากาศเอก คมสันต์ ประพันธ์กาญจน์
รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
0 2980 6688 ต่อ 2731
komson.p@dti.or.th

นาวาอากาศเอก คมสันต์ ประพันธ์กาญจน์
รองผู้อำนวยการสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
กลุ่มวิจัย
0 2980 6688 ต่อ 2731
komson.p@dti.or.th

นาวาอากาศโท ดร.เพิ่มศักดิ์ ศิริพละ
รองผู้อำนวยการสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
กลุ่มสนับสนุน
0 2980 6688 ต่อ 2642
phermsak.s@dti.or.th

พันเอก จิรศักดิ์ จิ้วไม้แดง
รองผู้อำนวยการสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
กลุ่มบริการทางวิชาการและเทคโนโลยี
0 2980 6688 ต่อ 2505
jirasak.j@dti.or.th

พลตรี พีรพงศ์ โพธิ์เหมือน
รองผู้อำนวยการสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
กลุ่มกลยุทธ์และพัฒนากิจการ
0 2980 6688 ต่อ 1603
pirapong.p@dti.or.th

นาวาอากาศโท พีระยุทธ สารตายน
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
0 2980 6688 ต่อ 2633
peerayudh.s@dti.or.th

นาวาเอก ณณัท ฐานทัดสกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมระบบ
0 2980 6688 ต่อ 2659
nanata.t@dti.or.th

นาวาอากาศโท นฤพณ พิทยประเสริฐกุล
ผู้อำนวยการโรงปฏิบัติการวิจัย
และพัฒนา
056 278 120
narupon.p@dti.or.th

นาวาเอก ปัณณทัต สิงหเสนี
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ
0 2980 6688 ต่อ 2339
panatat.s@dti.or.th

นาวาอากาศโท พีรพงษ์ แก้วพันธ์
ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐาน
และความปลอดภัย
0 2980 6688 ต่อ 2751
bheerapong.k@dti.or.th

นาวาอากาศโท อนันต์ โชติช่วงนภา
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
0 2980 6688 ต่อ 1119
anun.c@dti.or.th

พันเอก ดร.อำพันธ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ
ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน
0 2980 6688 ต่อ 1118
ampun.j@dti.or.th

พันเอก ชัชพงษ์ พันธุ์พยัคฆ์
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
0 2980 6688 ต่อ 1128
chatchapong.p@dti.or.th

นางสาวประไพพรรณ นุชพงษ์
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
0 2980 6688 ต่อ 1131
prapaiphan.n@dti.or.th

พลอากาศตรี อนุวัตร ชัยศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งกำลังบำรุง
0 2980 6688 ต่อ 1471
anuwatra.c@dti.or.th

นายศิระวัฒน์ ศรีเปล่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์กร
0 2980 6688 ต่อ 1643
sirawat.s@dti.or.th

นาวาอากาศเอก ดร.ชำนาญ ขุมทรัพย์
ผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้
และการเผยแพร่
0 2980 6688 ต่อ 2329
chamnan.k@dti.or.th

นางอริศรา เพ็ญกิตติ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางวิชาการ
และเทคนิค
0 2980 6688 ต่อ 1441
arisara.p@dti.or.th

นาวาอากาศเอก นิธินันท์ ตันวิไลพงศ์
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
0 2980 6688 ต่อ 2852
nithinun.t@dti.or.th

นาวาอากาศโท พิทักษ์ ประกรแก้ว
ผู้อำนวยการฝ่ายการฝึกอบรม
0 2980 6688 ต่อ 2650
pitak.p@dti.or.th

นางพัชราวลัย ดิษฐลำภู
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
0 2980 6688 ต่อ 1422
patcharavalai.t@dti.or.th

นางสาว วิภาดา เกิดเพิ่มพูล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
0 2980 6688 ต่อ 2100
vipada.k@dti.or.th
 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap