หน้าแรก >> HR หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อกำหนดจริยธรรมของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2566
ประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศว่าด้วยเครื่องแบบผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และตราสัญลักษณ์และเครื่องหมายของสถาบัน พ.ศ. 2563
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศว่าด้วยการศึกษา การฝึกอบรม การดูงาน และการปฏิบัติงานวิจัยของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2563
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง พ.ศ. 2563
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศว่าด้วยวันและเวลาทำงาน วันหยุดงาน ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานล่วงเวลาและการลาของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์การปรับตำแหน่ง การปรับเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ปฏิบัติงานจากบุคคลภายนอก พ.ศ. 2562
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562
ระเบียบคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ.2563
 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap