Defence Technology Institute (Public Organization)
DTI TALK
  • DTI เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป
  • จรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket)
  • วีดีทัศน์ต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G
  • DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559
  • อัพเดตงานวิจัยด้านจรวดของ DTI
view all >>
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 next
Show results per page
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบหน่วยงานผู้ใช้งานภาคใต้ สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศแบบศูนย์และโปรแกรมประยุกต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on August 17, 2018
999.88 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อชุดกันเปื้อนสำหรับปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต ส่วนปฏิบัติการระบบขับเคลื่อน โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Added on August 16, 2018
335.21 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 100 kVA สำหรับอาคารประกอบรวม ส่วนปฏิบัติการระบบขับเคลื่อน โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on August 16, 2018
5.92 Mb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสร้างชุดท่อยิงจรวดขนาด 122 มม. สำหรับติดตั้งบนรถสายพานจรวดหลายลำกล้องแบบ จลก.31
Added on August 15, 2018
329.03 Kb
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบหน่วยงานผู้ใช้งานภาคใต้
Added on August 15, 2018
999.88 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิด้วยภาพเพื่อการออกแบบชิ้นส่วนที่รับความร้อนสูง สำหรับส่วนงานวิจัยออกแบบและจำลองระบบ โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดสมรรถนะสูง แบบ DTI-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on August 14, 2018
386.75 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระเช้าทำงานที่สูง Boom Lift สำหรับโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on August 14, 2018
337.39 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างสร้างกล่องบรรจุจรวดดัดแปรสภาพอากาศ โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศ โดยวิธีคัดเลือก
Added on August 10, 2018
330.47 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศประกวดราคางานซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Added on August 10, 2018
5.43 Mb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการวิจัยและพัฒนาทางด้าน Data Science and Big Data Analytics ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on August 10, 2018
330.91 Kb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap