หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 next
Show results per page
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 41 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 24 มกราคม 2567
Added on May 03, 2024
1.28 Mb
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 159 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566
Added on October 19, 2023
148.55 Kb
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 124 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566
Added on August 24, 2023
2.49 Mb
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 101 เรื่อง การกำหนดแนวทางการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
Added on March 02, 2023
651.57 Kb
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 56 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม ลงวันที่ 24 มกราคม 2566
Added on February 21, 2023
2.65 Mb
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 1412 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
Added on November 28, 2022
1.23 Mb
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว 1203 เรื่อง แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ลงวันที่ 27 กันยายน 2565
Added on October 20, 2022
5.92 Mb
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 807 เรื่อง การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
Added on August 04, 2022
1.18 Mb
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 414 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ลงวันที่ 17 กันยายน 2561
Added on July 01, 2022
2.29 Mb
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562
Added on July 01, 2022
1.96 Mb
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. sitemap