หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
เมนู ลิงค์
หน้าแรก
เมนู ลิงค์
เกี่ยวกับ สทป.
           รู้จักสทป.
           วิสัยทัศน์
           อำนาจหน้าที่
           ยุทธศาสตร์
           โครงสร้างสถาบัน
           คณะกรรมการ
           คณะกรรมการอำนวยการ
           คณะอนุกรรมการ
           การกำกับดูแลกิจการที่ดี
                  การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
                  การบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงาน
                  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
                  การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
                  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
           นโยบายและใบรับรอง
           สารจากผู้บริหาร
           ข้อบังคับ สทป.
           กฎ/ระเบียบ
           ประกาศ สทป.
           แผนและผลการดำเนินงาน
                  แผนการดำเนินงานประจำปี
                  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เมนู ลิงค์
งานวิจัยและพัฒนา
           บทความวิชาการ
           ผลงานและขีดความสามารถ
                  ผลงาน
                  ขีดความสามารถ
เมนู ลิงค์
บริการของเรา
           วิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
           ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค
           ห้องสมุด สทป.
           คำถามที่พบบ่อย
           การขอรับบริการ
เมนู ลิงค์
บัณฑิตศึกษา
เมนู ลิงค์
ข่าวสาร
           ข่าวสารกิจกรรม
           ข่าวประชาสัมพันธ์
                  ข่าวประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์
                  ข่าวประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
                  ข่าวประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์
           กิจกรรมเพื่อสังคม
                  พัฒนาคุณภาพชีวิต
                  สิ่งแวดล้อม
                  จิตอาสา
                  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
                  การศึกษา
เมนู ลิงค์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
           ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
                  ปีงบประมาณ 2562
                         ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                         ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)
                         ประกาศเชิญชวน
                         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
                         ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม
                  ปีงบประมาณ 2563
                         ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                         ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)
                         ประกาศเชิญชวน
                         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
                         ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม
           ประกาศราคากลาง
           แผนจัดหาพัสดุ
           สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำปี
           สาระสำคัญของสัญญา
                  ปีงบประมาณ 2562
                  ปีงบประมาณ 2563
           ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
เมนู ลิงค์
สื่อเผยแพร่
           เอกสารสิ่งพิมพ์
           วิดีทัศน์
           วารสารเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
           หลักเกณฑ์ สำนักงบประมาณ
           มาตรฐานการปฏิบัติงาน
           ข้อมูลสถิติ
                  สรุปผลการร้องเรียน
           รายงานงบการเงิน
เมนู ลิงค์
HR
           การพัฒนาบุคลากร
                  การศึกษา/ ฝึกอบรม
                  การสร้างวัฒนธรรม/ ค่านิยมองค์กร
           นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
           ร่วมงานกับ สทป.
เมนู ลิงค์
ติดต่อ สทป.
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap