หน้าแรก >> HR ร่วมงานกับ สทป.
ร่วมงานกับ สทป.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 4 ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
Created by : , Publish 24 Mar 2016 , Views 19

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
เรื่อง  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

---------------------------------


                        สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2559 รายละเอียดดังนี้


                        1.  คุณสมบัติผู้สมัคร

                             1.1  คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

                                   (1)  มีสัญชาติไทย

                                   (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

                                   (3)  สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา

                                   (4)  มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน

                                   (5)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

                                   (6)  ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                                   (7) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

                                   (8)  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

                             1.2  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน มีรายละเอียดตาม Job Specification ผู้สมัครสามารถ Download ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้


                        2.  การรับสมัคร

                             2.1  ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานที่ครบถ้วน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2559 (รายละเอียดกำหนดการคลิก)


                             2.2  ช่องทางการ Download ใบสมัครงาน (File word)
                        หรือดาวน์โหลดใบสมัคร (File PDF) ได้ที่

                             2.3  การยื่นใบสมัคร ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครงานพร้อมเอกสารประกอบ
การสมัครงานที่ครบถ้วน 3 ช่องทาง คือ

                                   (1)  ผู้สมัครยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครงานแทนได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ตามวันและเวลาราชการภายในวันที่ 8 เมษายน 2559

                                   (2)  ส่งใบสมัครงานพร้อมเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” โดยจะถือวันที่ลงประทับตราไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 8 เมษายน 2559 เป็นสำคัญ

                                   (3)  ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วนที่อีเมล์ recruitment@dti.or.th ภายในวันที่ 8 เมษายน 2559 และหากผู้สมัครได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิสอบข้อเขียนต้องนำใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ เรียบร้อยแล้ว ส่งในวันสอบข้อเขียนอีกครั้งหนึ่ง


                             2.4  เอกสารการสมัครงาน

                                   (1)    ใบสมัครงานตามแบบฟอร์มของทางสถาบัน

                                   (2)    รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกจำนวน 2 รูป (ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน)

                                   (3)    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และ สำเนาทะเบียนบ้าน

                                   (4)    สำเนา Transcripts (ตรี โท เอก) และ สำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)

                                   (5)    หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน

                                   (6)    หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

                                   (7)    ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

                                   (8)    สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8, สด.43 หรือ สด.3 (ถ้ามี)

                                   (9)    สำเนาใบประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร  (ถ้ามี)

                                   (10)  เอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และหรือ นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

                        ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครงานพร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครงานครบถ้วนเท่านั้น
                               2.5  เงื่อนไขในการรับสมัคร ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามคุณสมบัติทั่วไปในข้อ 1.1 รวมทั้งมีคุณสมบัติเฉพาะขั้นต่ำของตำแหน่งงานตามที่กำหนด หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด ให้ข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรแจ้งให้ทราบ จะถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้สมัครหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

                        3.  การพิจารณาและคัดเลือก

                               3.1  ถือว่าการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครจากใบสมัครงานและเอกสารประกอบ การสมัครงานเป็นการคัดเลือกอย่างหนึ่ง โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วน รวมทั้งมีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงานเป็นไปตามที่กำหนด จึงจะได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โดยผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด

                               3.2  วิธีการคัดเลือกและน้ำหนักคะแนน ดังนี้

                                      (1)  การสอบข้อเขียน (คิดเป็นคะแนนร้อยละ 60)

                                      (2)  การทดสอบทางจิตวิทยา (ผลการทดสอบ “ผ่าน” / “ไม่ผ่าน”)

                                      (3)  การสัมภาษณ์ (คิดเป็นคะแนนร้อยละ 40)

                               3.3  สอบข้อเขียน ประกอบด้วย 3 วิชา คือ

                                      (1)  การทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานในตำแหน่งหน้าที่

                                      (2)  การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

                                      (3)  การทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สทป.

                                        ผู้สมัครที่มีคะแนนสอบข้อเขียนเกินกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โดยจะแจ้งผลการคัดเลือกแก่ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ให้รับทราบ

                               3.4  การทดสอบทางจิตวิทยา จะทำการทดสอบในวันสอบข้อเขียน

                               3.5  การสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องเข้ารับการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามหัวข้อและแนวทางที่คณะกรรมการฯ กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทราบอีกครั้งหนึ่ง

                                      ผู้สมัครที่มีคะแนนสอบข้อเขียน และคะแนนสอบสัมภาษณ์รวมกันเกินกว่าร้อยละ 60 รวมทั้งสามารถทดสอบทางจิตวิทยา “ผ่าน” จึงจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอรายชื่อให้ ผอ.สทป. และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล พิจารณาคัดเลือกต่อไปเสนอรายชื่อเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

                        4.  ให้ผู้สมัครที่เข้าสอบข้อเขียนหรือเข้าสัมภาษณ์ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ รองเท้าหนังหุ้มส้น (รองเท้าคัดชู), งดเว้นการสวมเสื้อยืด กางเกงยีน รองเท้าแตะ หรือรองเท้าผ้าใบ, ข้าราชการสามารถแต่งเครื่องแบบเข้าสอบได้ โดยสถาบันขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้สมัครที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเท่านั้นเข้ารับการทดสอบ

                        5.  ผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีคุณสมบัติเหมาะสม แต่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน สถาบันอาจขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกโดยจะแจ้งให้ผู้สมัครรับทราบ และอาจเรียกบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ในภายหลังเมื่อมีตำแหน่งงานว่างที่เหมาะสม


                        6.  ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครให้ถือเป็นที่สิ้นสุด และเอกสารการสมัครงานทั้งหมดของผู้สมัครถือเป็นความลับ


                           ประกาศ    วันที่  25  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2559
คณะกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในโทร. 02-980-6688 ต่อ 1134

email : recruitment@dti.or.thสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap