หน้าแรก >> HR ร่วมงานกับ สทป.
ร่วมงานกับ สทป.
ประกาศ กำหนดการ วัน เวลา และ สถานที่ สอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2
Created by : , Publish 01 Mar 2016 , Views 15

                      1.     กำหนดการ วัน เวลา  สถานที่  สอบสัมภาษณ์ , สอบจิตวิทยา  ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)  ชั้น 10 

 

 


                   ผู้สมัครที่มีคะแนนสัมภาษณ์เกินกว่า 60% ของคะแนนสอบทั้งหมด และสามารถผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการเสนอรายชื่อให้ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศพิจารณาคัดเลือกและบรรจุเป็นลูกจ้าง

                       2.   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ช่วงวันที่  21 – 25  มีนาคม 2559

                       3. ผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครทางอีเมล์ รวมทั้งผู้สมัครที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม ขอให้ส่งใบสมัครฉบับจริง และ/หรือ เอกสารประกอบการสมัคร โดยรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ภายในวันสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

                             3.1  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จำนวน 3 รูป (ถ่ายในครั้งเดียวกัน และไม่เกิน 6 เดือน)

        3.2      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และ สำเนาทะเบียนบ้าน

                             3.3      สำเนา Transcripts และ/หรือ สำเนาปริญญาบัตร

                             3.4     หนังสือรับรองเงินเดือน โดยให้ระบุวันที่เริ่มงานจากที่ทำงานปัจจุบัน

                             3.5     หนังสือรับรองการผ่านงาน จากหน่วยงานหรือบริษัทที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

                             3.6     สำเนาใบประกาศนียบัตร /  เกียรติบัตร  (ถ้ามี)

                             3.7     อื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

                       4. ผู้สมัครที่เข้าสอบสัมภาษณ์ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ, รองเท้าหุ้มส้น (รองเท้าคัทชู) โดยสถาบันขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้สมัครที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเท่านั้นเข้าสอบสัมภาษณ์

 

หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

โทร. 02-980-6688 ต่อ  1133    email : recruitment@dti.or.th


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap