หน้าแรก >> บัณฑิตศึกษา ข่าวสารกิจกรรมส่วนบัณฑิตศึกษา
ข่าวสารกิจกรรมส่วนบัณฑิตศึกษา
18 พ.ค.66 การบรรยายถ่ายโครงการวิจัยเรื่อง “การวางระบบการจัดการเอกสารจดหมายเหตุของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยการประยุกต์ใช้หลักการจัดการเอกสารตามมาตรฐาน ISO 15489” โดย ดร.วราภรณ์ พูลสถิติวัฒน์ และ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต
Created by : Lamyong , Publish 19 May 2023 , Views 13
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ส่วนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ ได้จัดการบรรยายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการวิจัยเรื่อง “การวางระบบการจัดการเอกสารจดหมายเหตุของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยการประยุกต์ใช้หลักการจัดการเอกสารตามมาตรฐาน ISO 15489” โดย ดร.วราภรณ์ พูลสถิติวัฒน์ (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร) และ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต (คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ผู้กำกับดูแลโครงการวิจัย คือ นาวาอากาศเอก ดร.ชำนาญ ขุมทรัพย์ และ นายวิษณุ มั่งคั่ง ภายใต้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย สทป. สำหรับคณาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่มี MOU/MOA กับ สทป. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ด้วยการศึกษาวิจัยและพัฒนาตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน รวมถึงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติ โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก จิรศักดิ์ จิ้วไม้แดง (รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ) กรุณากล่าวเปิดการบรรยายสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap