หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
54016D – Vibration Analysis for Dynamic Systems: Application on Simple Rocket Launched Platform
Created by : , Publish 21 May 2011 , Views 6
view Abstract and Download
Abstract :� � ความแม่นยาในการยิงจรวดเป็นสิ่งสาคัญเป็นอย่างเพราะเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการยิงจรวดชนิดไม่นาวิถีเนื่องจากความแม่นยาของจรวดชนิดนี้จะขึ้นอยู่กับความละเอียดในการปรับมุมทิศ มุมยิงของท่อยิงจรวด และสิ่งที่ไม่อาจละเลยได้อย่างหนึ่งของระบบการยิงจรวดนี้ก็คือ ระบบรับน้าหนักของตัวรถยิง ไม่ว่าจะเป็นระบบขาหยั่ง (Hydraulic support) หรือระบบกันสะเทือนช่วงล่างในรูปแบบที่ไม่มีระบบขาหยั่ง เพราะนอกเหนือจากที่ต้องพิจารณาความแข็งแรงทางโครงสร้างด้านสถิตยศาสตร์แล้ว ยังต้องคานึงถึงภาระที่กระทาในขณะที่ทาการยิงอีกด้วย เนื่องจากในขณะที่ทาการยิง จะมีแรงขับจากจรวดเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาสั้นๆ เป็นผลทาให้โครงสร้างของรถยิงมีการเคลื่อนที่จนก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนขึ้น และการสั่นสะเทือนนี้อาจส่งผลต่อความแม่นยาต่อการยิงในรูปแบบของการยิงแบบเป็นชุดได้
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการสั่นสะเทือนของรถยิงจรวดในขณะที่ทาการยิงด้วยกรรมวิธีเชิงตัวเลข โดยจาลองระบบช่วงล่างของรถยิงจรวดให้อยู่ในรูปแบบอย่างง่ายที่ประกอบไปด้วยสปริง และตัวหน่วง (Damper) ในส่วนของหน้าและหลังของรถยิง แล้วทาการคานวณหาการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นที่ตาแหน่งจุดศูนย์กลางมวล เพื่อศึกษาผลกระทบของความหน่วงในตาแหน่งของจุดรับน้าหนักหน้า – หลัง เพื่อประโยชน์ในการออกแบบรถยิงจรวดในอนาคต


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap