หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. >> แผนและผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


การนำผลการสำรวจความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมไปพัฒนาการประเมินเจ้าหน้าที่
การนำผลการสำรวจความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมไปพัฒนาการประเมินเจ้าหน้าที่


รายงานประจำปี สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2565
รายงานประจำปี สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2565


รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด ก.พ.ร. ของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด ก.พ.ร. ของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2565


รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของสถาบันเทีโนโลยีป้องกันประเทศ
รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของสถาบันเทีโนโลยีป้องกันประเทศ


รายงานการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566
รายงานการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566


รายงานการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
รายงานการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565


รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงในการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงในการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566


รายงานผลการสำรวจการรับรู้ ทัศนคติ และภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ถือผลประโยชน์ร่วมที่มีต่อ สทป. พ.ศ. 2565
รายงานผลการสำรวจการรับรู้ ทัศนคติ และภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ถือผลประโยชน์ร่วมที่มีต่อ สทป. พ.ศ. 2565


รายละเอียดผลการประเมิน ITA ปี 2565 และแนวทางปรับปรุง
รายละเอียดผลการประเมิน ITA ปี 2565 และแนวทางปรับปรุง


รายงานการกำกับติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานการกำกับติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


รายงานประจำปี สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2564
รายงานประจำปี สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2564


รายงานผลการสำรวจการรับรู้ ทัศนคติ และภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ถือผลประโยชน์ร่วมที่มีต่อ สทป. พ.ศ. 2564
รายงานผลการสำรวจการรับรู้ ทัศนคติ และภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ถือผลประโยชน์ร่วมที่มีต่อ สทป. พ.ศ. 2564


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด ก.พ.ร. ของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด ก.พ.ร. ของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2563


ข้อมูลการประเมินตนเองตัวชี้วัด ก.พ.ร.ปี 2564 รอบ 6 เดือน
ข้อมูลการประเมินตนเองตัวชี้วัด ก.พ.ร.ปี 2564 รอบ 6 เดือน


รายงานผลการสำรวจการรับรู้ ทัศนคติ และภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ถือผลประโยชน์ร่วมที่มีต่อ สทป. พ.ศ. 2563
รายงานผลการสำรวจการรับรู้ ทัศนคติ และภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ถือผลประโยชน์ร่วมที่มีต่อ สทป. พ.ศ. 2563


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ


รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด ก.พ.ร. ของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด ก.พ.ร. ของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2562


ข้อมูลการประเมินตนเองตัวชี้วัด ก.พ.ร.ปี 2563 รอบ 6 เดือน
ข้อมูลการประเมินตนเองตัวชี้วัด ก.พ.ร.ปี 2563 รอบ 6 เดือน


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ในรอบ 6 เดือน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563ข้อมูลการประเมินตนเองตัวชี้วัด ก.พ.ร.ปี 2562 รอบ 6 เดือน
ข้อมูลการประเมินตนเองตัวชี้วัด ก.พ.ร.ปี 2562 รอบ 6 เดือน 


รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด ก.พ.ร. ของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด ก.พ.ร. ของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2561 


รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด ก.พ.ร. ของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด ก.พ.ร. ของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2560


รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด ก.พ.ร. ของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด ก.พ.ร. ของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2559


รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด ก.พ.ร. ของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด ก.พ.ร. ของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2558


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ในรอบ 6 เดือน 
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 
Buyuk bir is yerde yillarini vermis olan olgun kadin kendisinin porno izle son zamanlarda patronlari tarafindan begenildigini ogrenince mobil porno hafta sonu partilere akmak ister ve en seksi elbiselerini porno izle giyerek muhtesem olgun bedenini sokaga cikarir Aklinda cilginca seks izle eglenerek seks yapmak olan olgun kadin eglence mekanlarinin oldugu rokettube yere gelerek kendisine en uygun olan adami secmek ister Karsisin porno video siyahi bir adam cikinca ona tek bakisi ile suzen olgun kadin yavasca mobil pornolar suzulerek yanina gelir ve ona kendisini tanistirip bu gece sex hikayeleri kendisiyle olmak istedigin soyleyerek eglence mekanina girer ve alkolu porno resimler fazla kacirmadan zencinin evine gelip mutusuz oldugu bahanesi ile direk sikti
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. sitemap