หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ


ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

นายธรรมศักดิ์ สัมพันธ์สันติกูล

พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ

พลเอก สมชาย ยังพิทักษ์

พลเอก วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์คณะกรรมการตรวจสอบ


นายมนัส แจ่มเวหา
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย
กรรมการตรวจสอบ

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
กรรมการตรวจสอบ

นางวัชรา มณีปกรณ์
กรรมการตรวจสอบ

ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
กรรมการตรวจสอบ

นางพัชราวลัย ดิษฐลำภู
เลขานุการ

ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ติดตาม การวิจัยและพัฒนากิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และการดำเนินงานกิจการทั่วไป


พลเอก พอพล มณีรินทร์
ประธานอนุกรรมการ

ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ
อนุกรรมการ

ดร.สิทธิกร ลาภาพงศ์
อนุกรรมการ

พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล
อนุกรรมการ

พลเอก อาวุธ เอมวงศ์
อนุกรรมการ

พลเอก สกุณชัย ศิริเรือง
อนุกรรมการ

พลโท ประพล บุญมากุล
อนุกรรมการ

พลอากาศเอก ภาณุ อดทน
อนุกรรมการ

นายธนกิจ สถาพรอานนท์
อนุกรรมการ

พลโท เขมชาติ ปัตตะนุ
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

พลตรี ระวี ตั้งพิทักษ์กุล
ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการ
ทางทหารกองทัพบก

พลเรือตรี อนุสรณ์ ยังคุ้มญาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการ
ทางทหารกองทัพเรือ

พลอากาศโท สรรพชัย ศิลานิล
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการบินและ
อวกาศกองทัพอากาศ

พลเอก ดร.สุภมนัส ภารพบ
อนุกรรมการ/เลขานุการ

พันเอก ดร.อำพันธ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาว จิราภา วิเศษสุข
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการนโยบายทรัพยากรบุคคล และกฎหมาย


พลตำรวจเอก ชัยยง กีรติขจร
ประธานอนุกรรมการ

นายเพิ่มสิน วิชิตนาค
อนุกรรมการ

พลเอก วิสุทธิ์ นาเงิน
อนุกรรมการ

พลเอก ไมตรี เตชานุบาล
อนุกรรมการ

พลโท อัมรินทร์ บุณยะวิโรจ
อนุกรรมการ

พลตำรวจโท สันติ มะลิขาว
อนุกรรมการ

นายปฏิญญา เหลืองทองคำ
อนุกรรมการ

พลโท กิตติศักดิ์ บุญสุข
อนุกรรมการและเลขานุการ

นางสาวประไพพรรณ นุชพงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ


ผู้ช่วยเลขานุการ


ผู้ช่วยเลขานุการ

พันจ่าอากาศเอก อนุชา มงคลรัตน์
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง


นายมนัส แจ่มเวหา
ประธานอนุกรรมการ

นางจิรพร สุเมธีประสิทธิ์
อนุกรรมการ

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ
อนุกรรมการ

นางสาวเอมอร รุจิภัทรมงคล
อนุกรรมการ

นายอภิชาติ นาคะอุไร
เลขานุการ

นางสาวรัตน์รวี โภคฐิติยุกต์
ผู้ช่วยเลขานุการ

 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap