หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ


ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

ผศ.สมเดช นิลพันธุ์

พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ

นายนครเขตต์ สุทธปรีดา

นายธานินทร์ ผะเอมคณะกรรมการตรวจสอบ


นายมนัส แจ่มเวหา
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย
กรรมการตรวจสอบ

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
กรรมการตรวจสอบ

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
เลขานุการ

ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ติดตามการวิจัยและพัฒนาตามยุทธศาสตร์


พลเอก พอพล มณีรินทร์
ประธานอนุกรรมการ

ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ
อนุกรรมการ

ดร.สิทธิกร ลาภาพงษ์
อนุกรรมการ

พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล
อนุกรรมการ

พลอากาศตรี ศ.ดร.วินัย จันทร์เปล่ง
อนุกรรมการ

พลเอก อาวุธ เอมวงศ์
อนุกรรมการ

พลอากาศตรี ภาณุ อดทน
อนุกรรมการ

พลโท ดร.สุภมนัส ภารพบ
อนุกรรมการ/เลขานุการ


ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการนโยบายทรัพยากรบุคคล


นายบุญญรัตน์ ดวงรัตน์
ประธานอนุกรรมการ

นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์
อนุกรรมการ

นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัตจะเสรี
อนุกรรมการ

พลเอก ไมตรี เตชานุบาล
อนุกรรมการ

นาวาอากาศเอก นรินทร์ อรัญพูล
อนุกรรมการ


ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขานุการคณะอนุกรรมการกฎหมาย


นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
ประธานอนุกรรมการ

ดร.ชาคร วิภูษณวนิช
อนุกรรมการ

นายวรัชญ์ เพชรร่วง
อนุกรรมการ

นายวัชรพงษ์ จาวรุ่งวนิชกุล
อนุกรรมการ

พลตรี ศรายุทธ กลิ่นมาหอม
อนุกรรมการ/เลขานุการ

ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามงานวิจัยและการทดลองใช้งาน


พลเอก สรศักดิ์ ขาวกระจ่าง
ประธานอนุกรรมการ

พลเอก ชาญชัย ยศสุนทร
รองประธานอนุกรรมการ

พลเรือเอก จีรพัฒน์ ปานสกุณ
อนุกรรมการ

พลเอก อุดม พูลสวัสดิ์
อนุกรรมการ

พลเอก ศุภชัย ภิรมย์ภักดี
อนุกรรมการ

พลเอก สายัณห์ บุญแต่ง
อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนา
การทางทหาร กองทัพบก

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนา
การทางทหาร กองทัพเรือ

อนุกรรมการ

พันเอก วุฒิไกร พิบำรุง
อนุกรรมการ/เลขานุการ

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนานโยบายและกลยุทธ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap