หน้าแรก >> บริการของเรา >> บริการตรวจและทดสอบ
เกี่ยวกับหน่วยตรวจ
เกี่ยวกับหน่วยตรวจ

นโยบายคุณภาพ

มีระบบการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ให้บริการด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน มีความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส เป็นกลาง เป็นธรรม และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์คุณภาพ

1. มีระบบการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยสร้างระบบการตรวจที่สอดคล้องตามมาตรฐาน มอก. เลขที่ 17020 (ISO/IEC17020) และดำเนินการตรวจตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด


2. ให้บริการด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ความเป็นมืออาชีพ โดยหน่วยตรวจจะมีการควบคุมเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจ ให้มีการสอบเทียบตามรอบระยะเวลาที่กำหนดและมีการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้างกระบวนการด้านการตรวจสอบและคัดเลือกบุคลากรในหน่วยตรวจที่มีความรู้ ความสามารถ ตามขอบข่ายงานที่ตรวจ ซึ่งจะพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ทักษะ รวมถึงลักษณะส่วนบุคคล

3. โปร่งใส เป็นกลาง เป็นธรรม โดยหน่วยตรวจ จะจัดทำระบบ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานในการแสดงความเป็นกลางในการทำหน้าที่ การแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการพิจารณาความเสี่ยงต่อความเป็นกลาง รวมถึง ดำเนินการโดยคำนึงถึงความเป็นกลางอย่างแน่วแน่

4. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยตรวจ จะพัฒนาเครื่องมือ วิธีการตรวจให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป และเพิ่มความรู้ความสามารถของผู้ตรวจ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง


ขอบข่ายสาขาที่หน่วยตรวจเปิดให้บริการรับการตรวจ
อัตราค่าบริการตามขอบข่ายการให้บริการของหน่วยตรวจ
 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap