หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. คณะกรรมการนโยบาย
คณะกรรมการนโยบาย

นายสุทิน คลังแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ประธานกรรมการ

พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์
ปลัดกระทรวงกลาโหม
กรรมการ

นายลวรณ แสงสนิท
ปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ

นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กรรมการ

นายกีรติ รัชโน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรรมการ

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ

นายณัฐพล รังสิตพล
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการ


เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กรรมการ

พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
กรรมการ

พลเอก เจริญชัย หินเธาว์
ผู้บัญชาการทหารบก
กรรมการ

พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม
ผู้บัญชาการทหารเรือ
กรรมการ

พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
กรรมการ

พลเอก พอพล มณีรินทร์
ประธานกรรมการ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
กรรมการ

พลอากาศเอก เมธา สังขวิจิตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการทหาร


กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ศาสตราจารย์ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรม

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

นางสาวจิราภรณ์ ตันติวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
และงบประมาณ

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพาณิชย์

พลเอก ชูชาติ บัวขาว
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
เลขานุการ
 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap