หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

แผนยุทธศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มี 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
เป้าประสงค์ กระทรวงกลาโหมและประเทศไทย มีขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ทันสมัย มีต้นแบบยุทโธปกรณ์ที่ระบบอุตสาหกรรมภายในประเทศสามารถรองรับและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของประเทศและภูมิภาค
ตัวชี้วัด 2565  งานวิจัยพัฒนาในปีงบประมาณ 2565 สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80
แผนกลยุทธ์
1.1 การวิจัยและพัฒนา
1.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมการผลิต


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ประชาสังคม
เป้าประสงค์ กระทรวงกลาโหมและประเทศไทย สามารถพัฒนา เก็บรักษา และเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาสังคมเพื่อการใช้ประโยชน์ในทุกมิติ ทั้งภาคการศึกษา พาณิชย์ และการป้องกันประเทศ เป็นต้น
ตัวชี้วัดปี 2565 องค์ความรู้สามารถถ่ายทอดสู่ประชาสังคมอย่างน้อยร้อยละ 80 ขององค์ความรู้ทั้งหมด
แผนกลยุทธ์
2.1 การพัฒนาศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
2.2 การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
2.3 การบริหารจัดการเทคโนโลยีป้องกันประเทศสู่ประชาสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เป้าประสงค์ กระทรวงกลาโหมและประเทศไทย สามารถบริหารจัดการและใช้ประโยชน์องค์ความรู้และทรัพยากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศจากเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ตัวชี้วัดปี 2565   จำนวนบันทึกข้อตกลงร่วมกัน MoU ระหว่างหน่วยงานเครือข่าย อย่างน้อย 4 ฉบับ
แผนกลยุทธ์
3.1 การพัฒนานโยบายและวิสัยทัศน์ร่วม
3.2 การพัฒนากลไกความร่วมมือและการมีส่วนร่วม


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน
เป้าประสงค์ สทป. มีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ มีความเป็นเลิศในสาขาวิชาเฉพาะทาง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรของสถาบันมีสมรรถนะสอดคล้องกับตำแหน่ง มีความเป็นนักวิชาการ นักบูรณาการ และนักบริหาร และมีโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของสถาบัน
ตัวชี้วัดปี 2565 มีจำนวนงานวิจัยพื้นฐานอย่างน้อย 4 เรื่อง
กลยุทธ์
4.1 การพัฒนาด้านการเงิน
4.2 การตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า
4.3 การจัดการภายในองค์กร
4.4 การเรียนรู้และการพัฒนา


 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap