หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

พลเอก พอพล มณีรินทร์
ประธานกรรมการ

พลเอก ธิติชัย เทียนทอง
เสนาธิการทหาร

พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์
เสนาธิการทหารบก

พลเรือเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง
เสนาธิการทหารเรือ

พลอากาศเอก เสกสรร คันธา
เสนาธิการทหารอากาศ

พลเอก จิรวิทย์ เดชจรัสศรี
ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

นายสมสิทธิ์ มูลสถาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
หรือด้านการวิจัย การพัฒนาและนวัตกรรม)

นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ)

พลตำรวจเอก ชัยยง กีรติขจร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านกฏหมาย หรือทรัพยากรบุคคล)

นายมนัส แจ่มเวหา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ
การตรวจสอบ ประเมินผล
และการบริหารความเสี่ยง)

พลเอก ชูชาติ บัวขาว
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
กรรมการและเลขานุการ
 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap