หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
 “เป็นหนึ่งในผู้นำ ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ของภูมิภาครวมทั้งยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่สากล”
เป้าหมาย

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในอนาคตสามารถแข่งขัน รวมทั้งลดการพึ่งพาหรือนำเข้ายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ และสร้างรายได้ให้กับประเทศในด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เอื้ออำนวยต่อ สทป. และภาคเอกชนในการดำเนินกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การศึกษาวิจัย การพัฒนา การผลิต และการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อปรับเปลี่ยนสถานะของประเทศไทยจากการเป็นผู้ซื้อมาเป็นผู้วิจัย ผู้พัฒนา และผู้ผลิตเพื่อการใช้งานภายในประเทศและการส่งออกต่อไป

พันธกิจ
 1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม หน่วยงานอื่นของรัฐ และภาคเอกชน
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
 4. ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 5. เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ค่านิยมหลัก
 • มุ่งมั่นผล สัมฤทธิ์
 • คิดทำเป็นทีมงาน
 • สานซื่อ สัตย์คุณธรรม
 • นำความพอใจสู่ ลูกค้า
 • พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • เรื่องผลประโยชน์ชาติต้องมาก่อน


ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

เรื่อง รูปตราสัญลักษณ์ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การ มหาชน)

------------------------------


แบบที่ 1 รูปตราสัญลักษณ์หลัก

รูปตราสัญลักษณ์หลักประกอบด้วยพื้นหลังรูปวงกลมสีเทา แถบสีธงไตรรงค์ 3 สี และลูกศร สีเหลือง มีความหมายดังนี้
 1. รูปวงกลม หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
 2. พื้นหลังรูปวงกลมสีเทา เป็นสีของโลหะ หมายถึง ความแข็งแกร่ง และมั่นคง
 3. แถบสีธงไตรรงค์ 3 สี ได้แก่ สีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน แสดงถึง ความเป็นชาติไทย
 4. การหมุนของกรอบสีธงไตรรงค์ แสดงถึง พลังขับเคลื่อนจากการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 5. ลูกศรสีเหลืองพุ่งขึ้น แสดงถึง ความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า


แบบที่ 2 รูปตราสัญลักษณ์ประกอบอักษรย่อภาษาไทย


แบบที่ 3 รูปตราสัญลักษณ์ประกอบอักษรย่อภาษาโรมัน


แบบที่ 4 รูปตราสัญลักษณ์ประกอบอักษรเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาโรมัน

พลโท ดร. ฐิตินันท์ ธัญญสิริ

ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2553

 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap