หน้าแรก >> HR >> การพัฒนาบุคลากร
การศึกษา/ ฝึกอบรม
สรุปรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนาบุคลากร (S42) : รูปถ่ายบรรยากาศภายหลังการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการศึกษา ฝึกอบรมฯ งป.62
โครงการพัฒนาบุคลากร (S42) : รูปถ่ายบรรยากาศภายหลังการฝึกอบรม
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี งป.62
หลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร "Smart Supervisor 4.0"
กิจกรรม สทป.พบปะผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ

สรุปขุ้อมูลการศึกษา ฝึกอบรมฯ งป.62


 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap