หน้าแรก
วารสาร DTI yes เล่มที่ 145
17 มิ.ย. 67 โครงการการอบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3 (ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 3)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Fixed-Wing) รุ่นที่ 4 ผลัดที่ 1 และ 2
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมความมั่นคง สทป. ทำการทดสอบลำตัวจรวดอากาศ ขนาด 2.75 นิ้ว ชนิดหางม้วน แบบ MK66 ให้กับ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (ระหว่างวันที่ 6-12 มิถุนายน 2567)
สทป. จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (11 มิถุนายน 2567)
10 มิ.ย.67 ผอ.ส่วนบัณฑิตศึกษา สทป. ร่วมแสดงมุฑิตาจิต พ.อ.เฉลียว ไทยนิยม (ผอ.ส่วนควบคุมพัสดุ สทป.)
สทป. จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยในเขตระบบรถไฟฟ้าระหว่าง สทป. กับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (10 มิถุนายน 2567)
สทป. ร่วมจัดแสดงงานสัปดาห์วิชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในหัวข้อ"นวัตกรรมเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ" (วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2567)
การสังเคราะห์วัสดุคอมโพสิตระหว่างเหล็กออกไซด์นาโนและแกรฟีน เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาช่วยการเผาไหม้ในเชื้อเพลิงจรวดเชื้อเพลิงแข็ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 25 ผลัดที่ 1
การยิงทดสอบจรวดหลายลำกล้องนำวิถีพื้นสู่พื้นแบบ DTI-1G
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
DTI ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกในการแข่งขัน "Spaceport America Cup 2024" (วันที่ 29 พฤษภาคม 2567)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 24 ผลัดที่ 2
กิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567
การควบคุมทางบัญชี
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) และบริษัทอุตสาหกรรมผลิตอาวุธ จำกัด (WMI) ร่วมทำการทดสอบปืนเล็กสั้น (วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2567)
พิธีส่งมอบยานเกราะล้อยาง แบบ 4x4 และอาวุธปืน ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราชอาณาจักรภูฏาน (วันที่ 27 พฤษภาคม 2567)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3
27 พ.ค.67 ถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยานิพนธ์ เรื่อง “เครื่องเก็บและส่งข้อมูลวิถีกระสุนจากกระสุนจำลอง” โดย ร้อยโท นที เผ่าผาง
สทป. ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดการแข่งขัน THAILAND CANSAT - ROCKET COMPETITION 2024
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปี 2567
16 พ.ค.67 สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย สทป. ประจำปีงบประมาณ 2567
สทป. ให้การต้อนรับ ดร.สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเข้าร่วมหารือการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (17 พฤษภาคม 2567)
DTI-UTC จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา (แบบปีกหมุน) รุ่นที่ 23 หลักสูตรรับรองครูการบินอากาศยานไร้คนขับ (แบบปีกหมุน) รุ่นที่ 5 และครูการบิน ที่มีชั่วโมงการบินครบ 200 ชั่วโมง (17 พฤษภาคม 2567)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานในตำแหน่งหน้าที่ (ข้อเขียน) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 24 ผลัดที่ 1
สทป. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทคโนโลยีป้องกันประเทศ” และ ”สงครามในอนาคต“ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 65 (วันที่ 2 พฤษภาคม 2567)
แผนการจัดการความรู้ (DTI KM ACTION PLAN) ประจำปีงบประมาณ 2567
แผนการจัดการความรู้ (DTI KM ACTION PLAN) ประจำปีงบประมาณ 2566
สทป. ให้การต้อนรับ อาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ (วันที่ 1 พฤษภาคม 2567)
YOLO
สทป. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทคโนโลยีทางการทหาร” และ ”สงครามในอนาคต” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 68(วันที่ 29 เมษายน 2567)
29 เม.ย.67 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “Metaheuristics-assisted robust and optimal flight control design for fixed-wing UAVs.” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัญธิวัฒน์ พลดี (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
สทป.โดยโครงการร่วมวิจัยและพัฒนาปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งขนาด ณ ค่ายภูมิพล จังหวัดลพบุรี (วันที่ 26 เมษายน 2567)
กิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567
สทป.โดยศูนย์ทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมความมั่นคง ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ จากสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.) (วันที่ 24 เมษายน 2567)
คู่มือการปฏิบัติงาน การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2
ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 (ณ วันที่ 31 มี.ค. 67)
สทป.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงกลาโหม ครบรอบ 137 ปี ณ ห้องพินิตประชานาถ ศาลาว่าการกลาโหม(วันที่ 5 เมษายน 2567)
กิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567
ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3
กิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
กิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566
กิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
กิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. sitemap