หน้าแรก >> บัณฑิตศึกษา ข่าวสารกิจกรรมส่วนบัณฑิตศึกษา
ข่าวสารกิจกรรมส่วนบัณฑิตศึกษา
20 ม.ค.66 การบรรยายถ่ายยทอด Best Practice วิทยานิพนธ์ เรื่อง "การตรวจวัดขอบเขตน้ำท่วม ด้วยดัชนีน้ำ ก่อนและหลังน้ำท่วม โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซท 8" โดย คุณอัยยรัช อุ่นฤทธิ์ (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
Created by : Sureenpan , Publish 30 Jan 2023 , Views 17
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ส่วนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ ได้จัดการบรรยายถ่ายยทอด Best Practice วิทยานิพนธ์ เรื่อง "การตรวจวัดขอบเขตน้ำท่วม ด้วยดัชนีน้ำ ก่อนและหลังน้ำท่วม โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซท 8" โดย คุณอัยยรัช อุ่นฤทธิ์ (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) อาจารย์ที่ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ และผู้กำกับดูแลวิทยานิพนธ์ คือ นาวาอากาศเอก ดร.ชำนาญ ขุมทรัพย์ (ผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ สทป.) ภายใต้ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ แก่นิสิต/นักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มี MOU/MOA ความร่วมมือทางวิชาการกับ สทป. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ด้วยการศึกษาวิจัยและพัฒนา ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน รวมถึงการผลิตและพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติ และดำเนินงานตามตัวชี้วัด ผอ.สทป. มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งเกิดจากการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศร่วมกับ สทป.สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap