หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. กฎ/ระเบียบ สทป.
กฎ/ระเบียบ สทป.
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 
เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ...
---------------------------------

เนื่องด้วยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ “สทป.” 
อยู่ระหว่างการจัดทำร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....  
โดยการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 77 
ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งมีข้อทักท้วงจากกระทรวงการคลังและ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับการกำหนดให้กิจการของสำนักงานตามร่างกฎหมาย
ได้รับยกเว้นอากรนำเข้า และได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
ว่าสามารถดำเนินการได้ตามกระบวนการขั้นตอนที่กำหนดไว้แล้วโดยไม่ต้องระบุเงื่อนไขไว้ในร่างพระราชบัญญัติ สทป.  
จึงได้ตัดข้อความในส่วนดังกล่าวออกไป และได้แก้ไขเพิ่มเติมให้มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศด้วย  
โดยเพิ่มเติมให้มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

เอกสารประกอบ

  • ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....

  • สรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....

  • การวิเคราะห์ผลกระทบ


  • แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น คลิก

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap