หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมค่ายจรวดประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร ปี 2559 ครั้งที่ 5
Created by : , Publish 02 Jun 2016 , Views 18
สทป. จัดกิจกรรมค่ายจรวดประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร ปี 2559
จากผลความสำเร็จของกิจกรรมค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ที่จัดต่อเนื่องทุกปี มาเป็นเวลา 4 ปี ได้สร้างเยาวชนให้สนใจใฝ่รู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศ สร้างแรงกระตุ้นให้เยาวชนระดับมัธยมปลายให้สนในเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์ในวงกว้าง 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ได้ต่อยอดองค์ความรู้และการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่เป็นกิจกรรมค่ายจรวดประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร ซึ่งนอกจากจะเป็นการบูรณาความรู้ด้านจรวด แล้วยังต้องบูรณาการกับความรู้ด้านสื่อสารอิเล็คทรอนิกส์ และยังท้าทายศักยภาพความสามารถในการใช้ความรู้พัฒนาเป็นจรวดประดิษฐ์ที่สามารถส่งข้อมูลจากบนอากาศสู่ภาคพื้นดินเมื่อจรวดถูกยิงขึ้นฟ้าแล้ว โดยต้องเก็บค่าต่างๆ อาทิ อุณหภูมิ ความสูง ความเร่ง และบังคับทิศทางให้ตกมายังเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งเป็นโจทย์ภารกิจจรวดประดิษฐ์เพื่อการสื่อสารปี 59 เป็นความท้าทายใหม่เพื่อการค้นคว้าพัฒนาขีดความสามารถการใช้งานจรวดประดิษฐ์ในมิติใหม่ โดยกลุ่มเป้าหมายเยาวชนสำหรับกิจกรรมค่ายปีนี้ คือ เยาวชนสายอาชีวศึกษาที่มีทักษะเชิงช่างอยู่แล้วให้นำองค์ความรู้สู่การพัฒนานวัตกรรม  


      การคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
      ค่ายจรวดประดิษฐ์เพื่อการสื่อสารปี 59 สทป. ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคในเขตกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 16 สถาบัน ร่วมกับโรงเรียนนักเรียนทหารที่เทียบเคียงอีก 2 สถาบัน นักศึกษาสถาบันละ 5 คน รวมเป็น 18 ทีม รวมจำนวนนักศึกษา 90 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาจากวิทยาลัยรวม 30 คน จากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี, ราชสิทธาราม, ดอนเมือง, ฉะเชิงเทรา, สมุทรสงคราม, ชลบุรี, ระยอง, สมุทรสาคร, สิงห์บุรี, ลพบุรี, สมุทรปราการ, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, ราชบุรี, นครปฐม, สุพรรณบุรี, โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ทหารเรือ และโรงเรียนจ่าอากาศ 


      กิจกรรมค่ายจรวดประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร ปี 59 จัดเป็น 3 ช่วง
      ช่วงที่1 จัดระหว่างวันที่ 9 – 12 ก.พ. 59 เป็นกิจกรรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ และกิจกรรมสันทนาการสร้างสรรค์สร้างทีมเวิร์ค จัดที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยพิธีเปิดค่ายครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเอก สมพงศ์  มุกดาสกุล ผอ. สทป. และ ดร.ชาญเวช  บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายในและภายนอก ได้แก่ ดร.สวัสดิ์  ตันติพันธุ์วดี อดีตนักวิจัยนาซ่า และนักวิจัย สทป. ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และประสบการณ์ ได้แก่ หลักการทางฟิสิกส์และปัจจัยเกี่ยวกับการเคลี่อนที่จรวด, ระบบขับเคลื่อน, กระบวนการผลิตจรวด, การออกแบบและสร้างจรวดประดิษฐ์, ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์, ระบบ GPS, การประกอบระบบสื่อสารและระเบบเก็บข้อมูล SD Card เรียกว่าได้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจรวดและระบบสื่อสารอย่างเต็มที่ และยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีมโดยการให้แก้โจทย์ปัญหาต่างๆ อาทิ The Teamwork Tournament รวมระยะเวลากิจกรรม 4 วัน 3 คืน จากนั้นแต่ละทีมได้รับมอบอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับสร้างจรวดประดิษฐ์ประกอบระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์      ช่วงที่ 2 นักศึกษาลงมือสร้างจรวดประดิษฐ์ประกอบระบบสื่อสาร และพบคณะที่ปรึกษา หลังจากลงมือปฏิบัติแล้ว ได้พบปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาหลังลงมือปฏิบัติจริง ทั้งระบบจรวดและระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 จัดที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยแบ่งเป็นกลุ่มพบที่ปรึกษานักวิจัยที่กำหนดให้เป็นพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม สามารถสร้างความเข้าใจในความรู้นำไปพัฒนาจรวดประดิษฐ์ และจัดพบที่ปรึกษาอีกครั้ง ในวันที่ 18 เม.ย. 59 อาคาร สทป. เมืองทองธานี ให้นักวิจัย สทป. ตรวจเข็คความสมบูรณ์ของจรวดประดิษฐ์ จากนั้นได้จัดพา นศ. และอาจารย์ที่ปรึกษา นำจรวดประดิษฐ์ไปทดลองยิง เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 59 เพื่อให้ทุกทีมได้เห็นผลงานของตนเองและเอาไปปรับปรุงก่อนที่จะยิงแข่งขันชิงเงินรางวัล

      ช่วงที่ 3 จัดในวันที่ 11 – 12 พ.ค. 59 โดยจัดการนำเสนอ Detail Design Report ที่อาคาร สทป. และจัดการยิงทดสอบจรวดประดิษฐ์แข่งขันชิงเงินรางวัล ที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี 
      ตกผลึกความรู้จากการลงมือปฏิบัติ 
จากความรู้สู่การปฏิบัติ ด้วยการลงมือประดิษฐ์จรวดติดระบบสื่อสาร เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ให้ตกผลึกสำหรับการค้นคว้าและการถ่ายทอดต่อ ทั้งในวิทยาลัยและ สทป. จึงกำหนดให้ นักศึกษาทุกทีมต้องจัดทำ Detail Design Report และฝึกการนำเสนอ ซึ่งได้จัดไปเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 59  ณ ห้องสยามปฐมพีพิทักษ์  โดย นศ. ต้องจัดทำรายงานเป็นรูปเล่มและทำสื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ ที่ประกอบด้วย นักวิจัย สทป. และอาจารย์พิเศษ จากอาชีวศึกษา รวม 8 ท่าน ใน Detail Design Report ให้รวบรวมและเรียบเรียงความรู้จากการปฏิบัติและอ้างอิงถึงทฤษฏีหรือหลักคิดที่ใช้ 
      Detail Design Report ประกอบด้วย 15 หัวข้อ 
ภาพรวมของระบบ ระบบเซ็นเซอร์, ระบบหน่วงความเร็วและบังคับทิศทางของ Payload, ระบบโครงสร้างของ Payload, ระบบสื่อสารและจัดการข้อมูล,  ระบบจัดการพลังงาน, ระบบ Software ควบคุมการทำงาน Payload, ระบบควบคุมภาคพื้น, การรวมระบบ, ระบบควบคุมภาคพื้น, การรวมระบบและทดสอบPayload, ระบบจรวด, ขั้นตอนการปฏิบัติภารกิจ,  การตรวจสอบคุณลักษณะตามข้อกำหนด, การบริหารจัดการโครงการ แม้ว่าเนื้อหาความรู้ที่ นักศึกษาต้องจัดทำรายงานครั้งนี้จะไม่ง่ายเลย แต่นักศึกษษทุกทีมต่างก็ทุ่มเทกับการทำรายงานนำเสนออย่างเต็มที่ และน่าชื่นชมยิ่งที่หลายๆวิทยาลัยใช้ความคิดในมิติใหม่ๆ ในการพัฒนาจรวดประดิษฐ์ ทำให้คณะกรรมการได้ความรู้ใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน และยังเห็นถึงศักยภาพการเป็นนักประดิษฐ์นวัตกรรมของเหล่า นักศึกษาสายอาชีวศึกษา ที่มีจุดเด่นในด้านทักษะเชิงช่าง คะแนนจากรายงานได้นำไปรวมกับคะแนนผลการยิงจรวดในวันต่อไปด้วย ซึ่งในวันนี้ นักศึกษาทุกทีมต่างได้นำจรวดที่ประดิษฐ์เสร็จแล้วมาให้พี่ๆนักวิจัยตรวจเช็คระบบจรวดให้เรียบร้อยก่อนการยิง  


      ยิงจรวดแข่งขันชิงเงินรางวัลและพิธีปิดค่าย
      ช่วงที่สามของกิจกรรมค่ายจรวดประดิษฐ์เพื่อการสื่อสารในปีนี้ เป็นกิจกรรมยิงจรวดฯ แข่งขันชิงเงินรางวัลและพิธีปิดค่ายจรวดประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร โดยจัดขึ้นในวันที่ 12 พ.ค. 59 ณ เขาพุโลน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ลพบุรี 
      เช้าวันแข่งขัน นักศึกษาทั้ง 18 ทีมพร้อมอาจารย์ ทั้งเดินทางไปเองและไปกับรถบัสที่ สทป. จัดให้ เมื่อถึงสนามแล้วแต่ละทีมได้นำระบบสื่อสารของจรวดไปตรวจสอบการเชื่อมระบบสื่อสารกับคณะกรรมการ และส่งมอบจรวดให้พี่ๆ สทป. บรรจุดินขับจรวดพร้อมยิงได้ โดยชุดแรกจัดยิงจรวดของ สทป. ก่อน แล้วจึงยิงจรวดของ นศ. ไล่เรียงแต่ละวิทยาลัยตามหมายเลขที่จับฉลากได้ การแข่งขันดำเนินไปอย่างตื่นเต้น ทั้งเจ้าหน้าที่ สทป. ที่จุดยิงจรวด และทีม นศ. ที่เป็นเจ้าของจรวด ด้วยแรงใจที่ลุ้นว่าจรวดของตัวเองจะส่งข้อมูลสื่อสารจากบนอากาศลงมาได้ไหม จะบังคับระบบสื่อสารที่ลอยอยู่ในอากาศให้ลงมาใกล้เป้าหมายได้แค่ไหน และเสียงเชียร์จากเพื่อนๆ ต่างสถาบัน และที่ลุ้นมากกว่าใครคืออาจารย์วิทยาลัยที่รับผิดชอบ ว่าทีมวิทยาลัยของตนจะประสบผลสำเร็จแค่ไหน กับแรงกายแรงใจที่ทุ่มเทอย่างหนักตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา และในที่สุดก็ได้ทีมชนะ 3 ทีม และสรุปภาพรวมการยิงจรวดแข่งขัน โดย พล.อ.ต. เจษฏา คีรีรัฐนิคม รอง ผอ. สทป. (3)
      เกณฑ์การแข่งขัน
      แบ่งคะแนนเป็น 4 ส่วน 100 คะแนน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การทำงานของระบบจรวด จำนวน 30 คะแนน ส่วนที่ 2 การทำงานของระบบสื่อสาร 30 คะแนน และรายงานข้อมูลจากระบบสื่อสารเป็นกราฟ 20 คะแนน ส่วนที่ 3 การบังคับ Payload ตกในจุดเป้าหมายที่กำหนด 10 คะแนน และส่วนที่ 4 Detail Design Report จากวันที่ 11 พ.ค. 59 อีก 10 คะแนน โดยคณะกรรมการตัดสินแบ่งเป็นทีมให้คะแนนแต่ละส่วน อาทิ ทีมวัดระยะความสูงและความสมบูรณ์ของร่มจรวดและร่มPayload, ทีมประเมินการทำงานของระบบสื่อสาร และทีมประเมินระยะห่างจุดตกของระบบสื่อสารของจรวดกับจุดเป้าหมาย

      พิธีปิดค่าย
      พิธีปิดค่ายจรวดรประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร ปี 59 หลังเสร็จสิ้นการยิงจรวดแข่งขัน โดย คุณนิลวรรณ ศิวภุชพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษ สทป. กล่าวรายงานสรุปการจัดกิจกรรม จากนั้นได้รับเกียรติจาก พล.อ. สมพงศ์ มุกดาสกุล ผอ.สทป. มอบเกียรติบัตรแก่นั กศึกษา ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคกลาง มอบเกียรติบัตรแก่ อาจารย์วิทยาลัยที่ปรึกษาประจำทีม และ พล.อ.อ. พงศธร  บัวทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร สทป. ให้เกียรติเป็นประธานพิธี มอบเงินรางวัลทีมผู้ชนะการแข่งขัน 3 รางวัล กล่าวให้โอวาทและปิดค่ายฯ อย่างเป็นทางการ กิจกรรมค่ายฯ ปีนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ผู้บังคับบัญชาของ ศป. และผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิค และสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมด้วย 


      ผลการยิงจรวดประดิษฐ์แข่งขันชิงเงินรางวัล ค่ายจรวดประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร ปี 59
      รางวัลที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร คะแนนรวมสูงสุด 84.67 ได้เงินรางวัล 20,000 บาท 
      รางวัลที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ คะแนนรวม 78.94 ได้เงินรางวัล 10,000 บาท 
      รางวัลที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม = คะแนนรวม 77.94 ได้เงินรางวัล 5,000 บาท 

       ผลแห่งความสำเร็จ
       กิจกรรมค่ายจรวดประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร ปี 59 เป็นกิจกรรมสร้างเสริมเยาวชนอาชีวะศึกษาที่มีความได้เปรียบในด้านทักษะฝีมือ ให้มีโอกาสได้เสริมความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั้งด้านจรวดและระบบสื่อสาร ก่อเกิดนักคิดค้นและประดิษฐ์ผลงานใหม่เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเยาวชนอาชีวะศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยียุทโธปกรณ์สำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศ ได้เรียนรู้อย่างเชื่อมโยงทุกมิติ กล้าคิด กล้าทำ ในการบูรณาการความรู้ด้านจรวด  ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับเยาวชนกลุ่มนี้ กับความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและทักษะเชิงช่างซึ่งนักศึกษาอาชีวะมีพื้นฐานดีอยู่แล้ว ไปพัฒนาจรวดประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร ที่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย และนำมายิงทดสอบประลองประสิทธิผลและประสิทธิภาพการทำงานของจรวด และประสบความสำเร็จทุกทีม เป็นการจุดประกายการค้นคว้าต่อยอดความรู้สร้างนวัตกรรมให้แก่สังคม กิจกรรมค่ายจรวดประดิษฐ์เพื่อการสื่อสารปี 59 จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอาชีวะให้เป็นนักประดิษฐ์คิดค้น สร้างศักยภาพและภาพลักษณ์ที่ดี ให้นักศึกษาอาชีวะเป็นบุคลากรที่มีฝีมือและมีค่าของชาติ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap