หน้าแรก >> ข่าวสาร >> กิจกรรมเพื่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
สทป. ร่วมกับ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) จัดโครงการ“ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
Created by : , Publish 16 Jul 2021 , Views 27 - แก้ไขล่าสุด 06 Aug 2021 10:40:04 , โดย Prangwipa

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) บูรณาการความร่วมมือจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ร่วมกันจัดทำโครงการ “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา 69 พรรษา และในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมพรรษา 66 พรรษา” โดยจัดกิจกรรมขึ้นในพื้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณถนนจักรพงษ์ภูวนารถ และพื้นที่ปลูกป่า 5 ไร่ จำนวน 500 ต้น เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่า อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ฟื้นฟูพื้นดินและผืนป่าที่มีสภาพเสื่อมโทรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณพื้นที่ถนนจักรพงษ์ภูวนารถ และพื้นที่ปลูกป่า 5 ไร่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าในพื้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) บริเวณถนนจักรพงษ์ภูวนารถ และพื้นที่ปลูกป่า 5 ไร่ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้กับ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ สทป. และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) ในอนาคตร่วมกัน

เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เป็นวงกว้าง พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ พลโท จิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จึงได้มอบหมายให้ พลตรี ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง (ผบ.นขต.) ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap