หน้าแรก >> HR ร่วมงานกับ สทป.
ร่วมงานกับ สทป.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3
Created by : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , Publish 12 Jul 2021 , Views 37 - แก้ไขล่าสุด 12 Jul 2021 17:12:15 , โดย ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

เรื่อง  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 จำนวน 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน) รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อไปนี้

          1.1  มีสัญชาติไทย

          1.2  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

          1.3  สามารถทำงานให้แก่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้เต็มเวลา

          1.4  มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

          1.5  ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

          1.6  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ          

          1.7  ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

          1.8  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

          1.9  ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบันหรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2. ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ดังนี้

          1)  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ

          2)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

          3)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ

          4)  โรคพิษสุราเรื้อรัง

          5)  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน


หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ในวันที่จัดทำสัญญาจ้างทดลองงาน จะต้องไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนอื่น ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่ง ซี่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง โดยจะต้องนำหลักฐานการลาออกจากงาน และต้องนำหลักฐานการตรวจสุขภาพ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการปฏิบัติงาน มายื่นต่อสถาบันฯ ก่อนการบรรจุแต่งตั้งและจัดทำสัญญาจ้างทดลองงาน

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา ดังนี้

3.1  เลขานุการ (CSD) จำนวน 1 อัตรา คลิกดูรายละเอียด


3.2  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (CPC) จำนวน 2 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
3.3  นักพัฒนากิจการ (SPC) จำนวน 2 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
3.4  นักวิจัย ส่วนงานวิศวกรรมอากาศยาน (RAE) จำนวน 1 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
3.5  เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล (AHM) จำนวน 1 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
3.6  เจ้าหน้าที่พัฒนานโยบายและกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (AHP) จำนวน 1 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
3.7  เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา (APM) จำนวน 1 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
3.8  เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุ (AIC) จำนวน 1 อัตรา คลิกดูรายละเอียด
3.9  ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย (CLD) จำนวน 1 อัตรา คลิกดูรายละเอียด

4. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร

    (File Word) คลิกรายละเอียด
หรือดาวน์โหลดใบสมัคร (File PDF) คลิกรายละเอียด

5. หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (* จำเป็นต้องมี)    

          5.1* รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 หรือ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

          5.2* สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

          5.3* สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

          5.4 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

          5.5* สำเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

          5.6* สำเนาเอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์หหาร เช่น สด.8, สด.43 หรือ สด.เป็นต้น (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ

          5.7 สำเนาหนังสือรับรองผ่านการทำงาน จากหน่วยงานหรือบริษัทที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

          5.8 สำเนาใบประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

          5.9 สำเนาผลการทดสอบภาษอังกฤษ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

(**สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครที่ครบถ้วนเท่านั้น**)
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครทำการสมัครโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัคร พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ, วัน เดือน ปี, กำกับในสำเนาหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับให้ครบถ้วนถูกต้อง

6. กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 

          6.1 ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ recruitment@dti.or.th เท่านั้น โดยให้ผู้สมัครแนบไฟล์ รายละเอียดดังนี้

          (1) ใบสมัคร รูปแบบไฟล์ PDF หรือ Word

          (2) รูปถ่าย รูปแบบไฟล์ JPEG หรือ PNG

          (3) หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด เฉพาะรูปแบบไฟล์ PDF

          ทั้งนี้ “เอกสารใบสมัครฉบับจริงพร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการสมัคร ที่รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อแล้ว ให้นำมายื่น ณ วันทำการทดสอบ”

          6.2 วันเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 ถึงวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ถึงเวลา 16.30 น. (โดยนับจากเวลาไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกทาง www.dti.or.th คลิกรายละเอียด


7. ขั้นตอนการคัดเลือก

          7.1 การพิจารณาคุณสมบัติทั่วไปจากใบสมัครและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัคร โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาประสบการณ์ทำงานรวมประสบการณ์ตรงในตำแหน่งงาน ข้อมูลหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงในใบสมัคร ทั้งนี้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามตำแหน่งงานเท่านั้น จึงจะได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสัมภาษณ์ หรือการทดสอบอื่นใดที่มีความจำเป็นและเหมาะสมกับตำแหน่งงาน

          7.2 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก

          คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการทดสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยดำเนินการสัมภาษณ์ในลักษณะเชิงลึก (In-depth Interview) พิจารณาให้ครอบคลุมถึงความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง รวมทั้งประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้สมัคร อีกทั้งตั้งประเด็นคำถามเพื่อทดสอบกระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และกระบวนการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์สมมติ รวมถึงประสิทธิภาพในการสื่อสาร (การรับรู้และการถ่ายทอด) ทัศนคติต่องานและองค์กร รวมถึงบุคลิกลักษณะท่าทางและการแต่งกาย โดยการสัมภาษณ์แบ่งคะแนนตามหัวข้อ ดังนี้

                    (1) การสัมภาษณ์ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ร้อยละ 30)

(2) การสัมภาษณ์ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ผ่านมา (ร้อยละ 25)

(3) ทัศนคติต่องานและองค์กร รวมถึงบุคลิกลักษณะท่าทางและการแต่งกาย (ร้อยละ 20)

(4) กระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และกระบวนการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์สมมติ (ร้อยละ 15)

                    (5) ประสิทธิภาพในการสื่อสารจากการรับรู้และการถ่ายทอด (ร้อยละ 10)

          7.3 เกณฑ์การตัดสิน

          (1) ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ผู้สมัครที่ไม่เข้ารับการทดสอบสัมภาษณ์ ให้ถือว่าสละสิทธิ

          (2) ผู้สมัครต้องมีคะแนนการทดสอบสัมภาษณเกินกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน จึงจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ต่อไป

          (3) การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก หากมีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดรองลงมาและมีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามตำแหน่ง สถาบันฯ อาจพิจารณาขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกต่อไป โดยจะประกาศหรือแจ้งให้รับทราบ และผู้สมัครที่ได้รับการขึ้นบัญชีอาจได้รับการบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ในภายหลังเมื่อมีตำแหน่งงานว่างที่เหมาะสม

          7.4 ขอให้ผู้สมัครที่เข้ารับการทดสอบ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพสวมรองเท้าหนังหุ้มส้น สำหรับข้าราชการสามารถแต่งเครื่องแบบเข้าสอบได้

8. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามด้านและระดับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามตำแหน่งที่ได้ประกาศรับสมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิสอบ
หรือให้สัญญาทดลองงาน หรือสัญญาจ้างเป็นโมฆะ แล้วแต่กรณี


9. ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ถือเป็นที่สิ้นสุด


หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ


โทร.
 02-980-6688 ต่อ 1133

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : recruitment@dti.or.th


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap