หน้าแรก >> HR ร่วมงานกับ สทป.
ร่วมงานกับ สทป.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2
Created by : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , Publish 30 Dec 2020 , Views 2471 - แก้ไขล่าสุด 30 Dec 2020 18:23:29 , โดย ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 เรื่อง  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

--------------------------------------------------------------

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 จำนวน 18 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2564 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน) รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อไปนี้

   1.1 มีสัญชาติไทย

   1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

   1.3 สามารถทำงานให้แก่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้เต็มเวลา

   1.4 มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์หน้าที่และอำนาจของสถาบัน

   1.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

   1.6 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ          

   1.7 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

   1.8 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

   1.9 ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบันหรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม


2. ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคที่มีลักษณะต้องห้าม หรือโรคติดต่อร้ายแรงในระยะแพร่เชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด ดังนี้

   1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ

   2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

   3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

   4) โรคพิษสุราเรื้อรัง

   5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่สถาบันกำหนด

   6) โรค COVID-19 (Coronavirus disease 2019) เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในระยะแพร่เชื้อ


3. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน 18 ตำแหน่ง จำนวน 23 อัตรา ดังนี้

   3.1 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (CPC) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก


   3.2 เจ้าหน้าที่การเงิน (AFI) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก
   3.3 เจ้าหน้าที่บัญชี (AAC) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก
   3.เจ้าหน้าที่บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (TIS) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก
   3.5 เจ้าหน้าที่ข้อมูลเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (TDI) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก
   3.6 นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (TTA) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก
   3.7 นักวิจัย ส่วนงานวิศวกรรมระบบควบคุมและการสื่อสาร (RCC) จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดคลิก
   3.8 นักวิจัย ส่วนงานวิศวกรรมการสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (RDC) จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดคลิก
   3.9.1 นักวิจัย ส่วนงานวิศวกรรมยานรบ (RMV) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก
   3.9.2 นักวิจัย (Design) ส่วนงานวิศวกรรมยานรบ (RMV) จำนวน อัตรา รายละเอียดคลิก
   3.10 นักวิจัย ส่วนงานวิศวกรรมระบบขับเคลื่อน (RPS) *ปฏิบัติงานที่ จ.นครสวรรค์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก
   3.11 นักวิจัย ส่วนงานระบบเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริง (RVS) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก
   3.12 เจ้าหน้าที่เตรียมท่อจรวดและเคลือบฉนวน (RWP) *ปฏิบัติงานที่ จ.นครสวรรค์ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดคลิก
   3.13 เจ้าหน้าที่เตรียมสารอ๊อกซิไดซ์ (RWP) *ปฏิบัติงานที่ จ.นครสวรรค์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก
   3.14 เจ้าหน้าที่เตรียมวัตถุดิบ (RWP) *ปฏิบัติงานที่ จ.นครสวรรค์ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดคลิก
   3.15 เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง (RWA) *ปฏิบัติงานที่ จ.นครสวรรค์ จำนวน อัตรา รายละเอียดคลิก
   3.16 นักพัฒนา ส่วนทดสอบและประเมินผล (MTE) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก
   3.17 เจ้าหน้าที่ความร่วมมือระหว่างประเทศ (SIC) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก
   3.18 เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติและส่งเสริมการศึกษา (UAI) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิก
 4. กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 : ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน ผ่านทางอีเมล์ [email protected] เท่านั้น ตั้งแต่วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึงวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ถึงเวลา 16.30 น. (โดยนับจากเวลาของอีเมล์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ) รายละเอียดคลิก
5. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร (File Word) ได้ที่

หรือดาวน์โหลดใบสมัคร (File PDF) รายละเอียดคลิก

6. เอกสารประกอบการสมัคร

   6.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก (ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน)

   6.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และ สำเนาทะเบียนบ้าน

   6.3 สำเนา Transcripts (ตรี โท เอก) และ/หรือ สำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)

   6.4 สำเนาสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน โดยให้ระบุวันที่เริ่มงานจริงในปัจจุบัน

   6.5 สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8, สด.43 หรือ สด.เป็นต้น (เฉพาะผู้สมัครชาย)

   6.6 สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน จากหน่วยงานหรือบริษัทที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

   6.7 สำเนาใบประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร (ถ้ามี)

   6.8 สำเนาผลการทดสอบ (TOEIC) ทุกตำแหน่ง (อายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันทดสอบถึงวันสมัคร)

   6.9 อื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุลสำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่ยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น

ผู้สมัครกรอกรายละเอียดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับให้ครบถ้วน

ทั้งนี้เอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครที่รับรองลงนามแล้ว พร้อมเอกสารฉบับจริง ให้มายืน ณ วันรายงานตัว

7. ขั้นตอนการคัดเลือก

   7.1 คัดเลือกคุณสมบัติผู้สมัครจากใบสมัคร โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาประสบการณ์ทำงานรวมประสบการณ์ตรงในตำแหน่งงาน ข้อมูลหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงในใบสมัคร  ทั้งนี้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานมากที่สุดเท่านั้นจึงจะได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี

    7.2 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎีต้องทำการทดสอบ 1 รายวิชา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานในตำแหน่งหน้าที่ โดยผู้สมัครที่มีคะแนนสอบภาคทฤษฎีเกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์

   7.3 ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ หากผู้สมัครที่ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศจะไม่รับบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ในทุกกรณี

   7.4 ผู้สมัครที่มีคะแนนสอบภาคทฤษฎีและคะแนนการสัมภาษณ์รวมกันเกินกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนสอบทั้งหมด จึงจะมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่

         หากตำแหน่งงานใดมีผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่แล้ว แต่ยังมีผู้สมัครคนอื่นๆ ที่มีคะแนนสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีคุณสมบัติเหมาะสม สถาบันอาจขึ้นบัญชีผู้สมัครดังกล่าวเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก โดยจะประกาศหรือแจ้งให้รับทราบ และผู้สมัครที่ได้รับการขึ้นบัญชีอาจได้รับการบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ในภายหลังเมื่อมีตำแหน่งงานว่างที่เหมาสะม

   7.5 ขอให้ผู้สมัครที่เข้ารับการสอบภาคทฤษฎี หรือสอบสัมภาษณ์ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพสวมรองเท้าหนังหุ้มส้น (รองเท้าคัทชู) ข้าราชการสามารถแต่งเครื่องแบบเข้าสอบได้ โดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้สมัครที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเท่านั้นเข้ารับการทดสอบ


8. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามด้านและระดับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครนำมายื่นมีการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานและไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิสอบ ยกเลิกสัญญาทดลองงาน หรือสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี

9. ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ถือเป็นที่สิ้นสุด


หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โทร. 02-980-6688 ต่อ 1133  email : [email protected]
Buyuk bir is yerde yillarini vermis olan olgun kadin kendisinin porno izle son zamanlarda patronlari tarafindan begenildigini ogrenince mobil porno hafta sonu partilere akmak ister ve en seksi elbiselerini porno izle giyerek muhtesem olgun bedenini sokaga cikarir Aklinda cilginca seks izle eglenerek seks yapmak olan olgun kadin eglence mekanlarinin oldugu rokettube yere gelerek kendisine en uygun olan adami secmek ister Karsisin porno video siyahi bir adam cikinca ona tek bakisi ile suzen olgun kadin yavasca mobil pornolar suzulerek yanina gelir ve ona kendisini tanistirip bu gece sex hikayeleri kendisiyle olmak istedigin soyleyerek eglence mekanina girer ve alkolu porno resimler fazla kacirmadan zencinin evine gelip mutusuz oldugu bahanesi ile direk sikti
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap