หน้าแรก >> HR ร่วมงานกับ สทป.
ร่วมงานกับ สทป.
ประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5
Created by : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , Publish 09 Sep 2020 , Views 5 - แก้ไขล่าสุด 22 Sep 2020 13:50:13 , โดย ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคทฤษฎี การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่
ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 5

-------------------------------------------


ตามที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5 จึงขอประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี รวมทั้งขั้นตอนที่ผู้สมัครต้องดำเนินการ ดังนี้

1.ผู้สมัครที่มีสิทธิสอบภาคทฤษฎีมีดังนี้ (คลิกดูรายละเอียด)2. สอบภาคทฤษฎี และทดสอบทางจิตวิทยา วันที่ 11 กันยายน 2563 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ณ ห้อง DTI AG01 ชั้น 5 

-    ผู้สมัครในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติและส่งเสริมการศึกษา (UAI) ต้องทำการสอบ 1 รายวิชา คือ (1) ความรู้เกี่ยวกับงานในตำแหน่งหน้าที่ โดยผู้สมัครที่ทำคะแนนสอบภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ และคอมพิวเตอร์

-    ผู้สมัครทั้งสองตำแหน่งเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยากับนักจิตวิทยาคลินิค ตั้งแต่เวลา 13.00-15:00

.

(กำหนดการและสถานที่สอบภาคทฤษฎีการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ 256ครั้งที่ 5  คลิก)   


3. ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 กันยายน 2563

4. การสัมภาษณ์ และทดสอบทางคอมพิวเตอร์ วันที่ 18 กันยายน 2563

5.ผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครทางอีเมล์ขอให้ส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดยรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับรวมทั้งผู้สมัครที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม ขอให้นำส่งเอกสารภายในวันสอบภาคทฤษฎี รายละเอียดเอกสารประกอบการสมัครงาน ได้แก่ 

              5.1  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก จำนวน 3 รูป (ถ่ายในครั้งเดียวกัน และไม่เกิน 6 เดือน)

              5.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และ สำเนาทะเบียนบ้าน

              5.3  สำเนา Transcripts (ตรี โท เอก) และ สำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)

              5.4  หนังสือรับรองเงินเดือน โดยระบุวันที่เริ่มงานจากที่ทำงานปัจจุบัน

              5.5  สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8สด.43 หรือ สด.3 เป็นต้น (เฉพาะผู้สมัครชาย)

              5.6  หนังสือรับรองการผ่านงาน จากหน่วยงานหรือบริษัทที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

      5.7  สำเนาใบประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร  (ถ้ามี)

           5.8 ผลการทดสอบ TOEIC เฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติและส่งเสริมการศึกษา (UAI) (ผลการทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 700 คะแนน)

              5.9  อื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ  และ/หรือ นามสกุล,สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

 


6. ผู้สมัครที่เข้าสอบภาคทฤษฎี กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น (รองเท้าคัดชู) โดยข้าราชการสามารถแต่งเครื่องแบบเข้าสอบได้ งดเว้นการสวมเสื้อยืดกางเกงยีนส์รองเท้าแตะหรือรองเท้าผ้าใบ โดยสถาบันขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้สมัครที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและตรงเวลาเท่านั้นเข้าทำการสอบภาคทฤษฎี
 7. ขอให้ผู้สมัครนำอุปกรณ์เครื่องเขียน (ดินสอหรือปากกา) สำหรับใช้ในการสอบ พร้อมทั้งเตรียมน้ำดื่มสำหรับตนเองมาในวันสอบด้วย


หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

โทร. 02-980-6688 ต่อ 1133   email : recruitment@dti.or.th
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap