หน้าแรก >> สมัครงาน ข่าวสาร HR
ข่าวสาร HR

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ที่    1 / 2561

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

-----------------------------------


                   ด้วยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 - 24 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครฯ เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่


                   การขอรับใบสมัคร :

                   ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 47/433 ชั้น 5 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 02 980 6688 ต่อ 2501, 1135

                   หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร (PDF) ได้ที่


                   หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร (Word) ได้ที่

                   การยื่นใบสมัคร :

                   (1) กรณีผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทน พร้อมกับเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัคร ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ (พันเอก วิทวัส  สุขยางค์) ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 47/433 ชั้น 5 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 24 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 16.30 น.)

                   (2) กรณีผู้สมัครยื่นใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัครที่ recruitment@dti.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 24 กรกฎาคม 2561 โดยถือวันและเวลาที่ยื่นใบสมัครซึ่งปรากฏในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นสำคัญ ทั้งนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการยื่นใบสมัคร ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.30 น. และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัครฉบับจริงในวันสัมภาษณ์อีกครั้ง


คณะกรรมการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap