หน้าแรก >> องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ KM สาระน่ารู้
KM สาระน่ารู้
การจัดการและพัฒนาความรู้ภายในองค์กร (Link Learn Share)
Created by : ส่วนบริหารองค์ความรู้ , Publish 10 Sep 2021 , Views 5

การจัดการและพัฒนาความรู้ภายในองค์กร
      Link การเชื่อมโยงความรู้สำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น คลังความรู้ภายใน/ภายนอก คู่มือ เอกสาร วารสารวิชาการ ตำราต่าง ๆ เพื่อร่วมกันสร้างความรู้ที่สำคัญเพื่อตอบสนองปัญหานั้น ๆ
      Learn (การเรียนรู้) หมายถึง การทบทวน ประเมินตนเอง ในเรื่องที่ดีและยังไม่ดี โดยสิ่งที่ทำได้ดี จะให้ถอดบทเรียน ค้นหาและระบุปัจจัยความสำเร็จ เพื่อแบ่งปัน จัดเก็บ และขยายผล และสิ่งที่ยังทำได้ไม่ดี ค้นหาปัญหา เพื่อแก้ไขและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน     
      Share (แบ่งปัน) หมายถึง มีการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน ความรู้ที่สำคัญ ผ่านเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการจัดเก็บ เผยแพร่ ความรู้นั้น ให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap