หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
   สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกทบทวนรักษาวัฏภาค และยกมาตรฐานด้านการบินอากาศยานไร้คนขับของ สทป. เมื่อวันที่ 20 – 21 กันยายน 2560 ณ ดี วารี ชาญวีร์ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนรักษาวัฏภาค และยกมาตรฐานด้านการบินอากาศยานไร้คนขับของ สทป. ที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและยกมาตราฐานหลักสูตรอากาศยานไร้คนขับ และการนำไปใช้งานจริงอย่างปลอดภัย เพื่อตอบสนองภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 โดยมี พล.อ.สมพงศ์ มุกดาสกุล ผอ.สทป. เป็นประธานเปิดงาน


   กิจกรรมของงานสัมมนาแบ่งออกเป็น 2 วัน ดังนี้ วันที่ 20 กันยายน 2560 ช่วงเช้าเป็นพิธีเปิดการสัมมนาฯ และจัดแสดงการสาธิตศักยภาพงานวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับของ สทป. ได้แก่
1. สาธิตเครื่องบินฝึกขั้นต้น, ขั้นกลาง และขั้นปลาย
2. สาธิตการบินต้นแบบ Siam UAV Multi rotor
3. สาธิตการบินต้นแบบ Mini UAV รุ่น T-Eagle Eyes III
4. สาธิตการบินต้นแบบ Mini UAV รุ่น D Eyes MKI
   ในช่วงบ่ายเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการยกระดับหลักสูตรนักบินอากาศยานไร้คนขับ หัวข้อ “แนวทางการยกระดับหลักสูตรนักบินอากาศยานไร้คนขับตามมาตราฐานสากล สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐฯ หรือ FAA และ ICAO” จัดเสวนาโดยเปิดโอกาสให้ท่านผู้เข้าร่วมงาน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น และการเสวนา หัวข้อ “ผลการใช้อากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทำแผนที่ ป่าชุมชนแม่ทา” จำนวน 73,000 ไร่ โดย พล.อ.ชนินทร์ จันทรโชติ ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ, พล.อ.อ.สุรศักดิ์ มีมณี ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ, พันเอก ดร.มนต์ชัย ดวงปัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และนายเสกสรร กวยะปาณิก ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สำนักการจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้   ในวันที่ 21 กันยายน 2560 เป็นการฝึกทบทวนรักษาวัฎภาคการบิน และยกมาตรฐานด้านการบินอากาศยานไร้คนขับ โดยโครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ การจัดสัมมนาในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากที่ สทป. ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกนักบินภายนอก/ภายใน และการ ทดสอบระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กแบบรวมการ ให้แก่ กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานพลเรือนใน 2 หลักสูตรดังนี้            

  1.หลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอก/ภายใน ขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลาย สำหนับเจ้าหน้าที่เหล่าทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะการเป็นนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับ รับการฝึกภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยการฝึกอบรมกับเครื่องบินฝึก ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ได้อย่างปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล  พร้อมพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้กับกองทัพ และหน่วยงานด้านความมั่นคงให้มีความรู้ขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบิน กฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล เพื่อการใช้งานระบบอากาศยานไร้คนขับได้อย่างปลอดภัยทั้งต่อทรัพย์สินของทางราชการและบุคคลที่สาม พร้อมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ใช้งานระบบ UAV อันจะนำมาซึ่งการประสานสอดคล้องในการทำงานด้านความมั่นคงของประเทศชาติร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ให้ดำเนินการขับเคลื่อนการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับในภาพรวมของประเทศ
   2.หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับบุคคลพลเรือนทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาหาความรู้เทคโนโลยีด้านการบินขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ และเป็นจุดเริ่มต้นการศึกษาวิชาการพื้นฐานด้านการบิน UAV
อย่างมีทิศทาง เพื่อเป็นผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับที่ดีและมีมาตรฐานต่อไปในอนาคต ได้เรียนรู้วิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้คนขับไปพร้อมๆ กับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการบิน UAV ที่ถูกต้อง มีความตระหนักรู้ในหลักนิรภัยการบินและการใช้ห้วงอากาศ การใช้งานระบบ UAV ได้อย่างปลอดภัยต่อชีวิตประชาชนและทรัพย์สินของบุคคลที่สาม นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้เกิดอุดมการณ์เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้และการทำงานที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้คนขับสำหรับการใช้งานในภาคพลเรือนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

   จากที่ สทป. ได้ดำเนินการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ไปแล้วนั้น ได้มีเจ้าหน้าที่เหล่าทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง และบุคคลพลเรือนทั่วไป เข้าฝึกอบรมจำนวนมาก เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้เข้าฝึกอบรมและปฏิบัติการฝึกทบทวนรักษาวัฏภาค สทป.
จึงได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำรวจความต้องการด้านหลักสูตรการฝึกนักบินอากาศยานไร้คนขับของหน่วยผู้ใช้และการสาธิตขีดความสามารถอากาศยานไร้คนขับผลงานวิจัยและพัฒนาของ สทป. ขึ้น โดยการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ จะสอดคล้องกับทิศทางและแนวนโยบายความมั่นคงของโลกในอนาคต เนื่องจากหลักสูตรการอบรมนักบินอากาศยานไร้คนขับ ทำให้นักบินมีประสบการณ์และความชำนาญก่อนที่จะทำการบิน และการวิจัยพัฒนา รวมถึงการเปิดหลักสูตรอบรมอากาศยานไร้คนขับ เพื่อผลิตนักบินอากาศยานไร้คนขับที่มีคุณภาพออกสู่กองทัพและปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มความสามารถ จะนำไปสู่การพึ่งพาเทคโนโลยีของตนเอง
 จะส่งผลดีต่อความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนและนำผลงานวิจัยอากาศยานไร้คนขับไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ และเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยตรงต่อไปสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap