หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำรวจความต้องการของหน่วยผู้ใช้และการสาธิตขีดความสามารถผลงานวิจัยและพัฒนาของ สทป.

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำรวจความต้องการของหน่วยผู้ใช้และการสาธิตขีดความสามารถผลงานวิจัยและพัฒนาของ สทป. เมื่อวันที่ 19 – 20 กรกฏาคม 2560 ณ ดี วารี ชาญวีร์ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ทราบถึงศักยภาพในผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านต่างๆ ของ สทป. ที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในปัจจุบันและอนาคตรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปสู่สายการผลิตและการนำไปใช้งานจริง เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคง โดยมี พลเอก สมพงศ์ มุกดาสกุล ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

การสัมมนาแบ่งออกเป็น 2 วัน โดยเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 เป็นการสัมมนาฯ เพื่อทราบความต้องการผลงานวิจัยและพัฒนาภายในกระทรวงกลาโหม และเยี่ยมชมผลงานวิจัยและพัฒนาของ สทป. 
และเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560 ช่วงเช้าเป็นพิธีเปิดการสัมมนาฯ และจัดแสดงการสาธิตศักยภาพงานวิจัยและพัฒนาของ สทป. ได้แก่ เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (Mini UAV) และแบบขึ้นลงทางดิ่ง (Multi Rotors), เทคโนโลยีจำลองยุทธ์และการฝึกเสมือนจริง (ระบบสนามฝึกยิงปืนเสมือนจริงชุดเล็ก), เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางทหาร (สนับสนุนการแก้ปัญหา 3 จชต.) และ หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD Robot) ในช่วงบ่าย เป็นการสัมมนา หัวข้อ “การนำเสนอผลงานวิจัยสู่สายการผลิตและการจับคู่เจรจา” และจัดเสวนาโดยเปิดโอกาสให้ท่านผู้เข้าร่วมงาน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น เสวนาหัวข้อ “เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับกับ การจัดทำแผนที่จำลองภูมิศาสตร์” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ระหว่าง สทป. และ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนา อากาศยานไร้คนขับ กับ บริษัท เอ็มเอชดี เอวิเอชั่น จำกัด สาธารณรัฐประชาชนจีน


ซึ่งการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำรวจความต้องการของหน่วยผู้ใช้และการสาธิตขีดความสามารถผลงานวิจัยและพัฒนาของ สทป. ในครั้งนี้ จะสอดคล้องกับทิศทางและแนวนโยบายความมั่นคงของโลกในอนาคต เนื่องจากการวิจัยและพัฒนามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ และการวิจัยและพัฒนาจะนำไปสู่การพึ่งพาเทคโนโลยีของตนเอง จะส่งผลดีต่อความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนและนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ และเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยตรงต่อไป

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap