หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
   งานสัมมนา  "สุดยอดเทคโนโลยีเพื่อการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง" (DTI Technology challenge day)
   สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม หรือ สทป. จัดสัมมนา " DTI Technology challenge day : สุดยอดเทคโนโลยีเพื่อการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง" เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 ศูนย์การประชุมและการแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกล่าวเปิดงาน และ พลเอก สมพงษ์ มุกดาสกุล ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มอบโล่ให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้


   การจัดการสัมมนาในครั้งนี้ สทป. ได้รับเกียรติ์จาก  Raven International Security Consultants (RISC) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นคณะผู้จัดการฝึกนานาชาติ/การฝึกผสม Raven Challenge ด้านการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง ที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในกลุ่มเจ้าหน้าที่ EOD จากทั่วโลก ให้เป็นเจ้าภาพร่วม โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ทบทวนแนวโน้มของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ ระดมความคิดจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด 

   ตลอดจนการพัฒนาหุ่นยนต์ที่ได้มาตรฐานสากล และเทคโนโลยีการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องทั้งในและต่างประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมสัมมนา "DTI Technology challenge day : สุดยอดเทคโนโลยีเพื่อการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง" ขึ้นเพื่อร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างเข้มข้น รวมทั้งการศึกษาบทเรียน (lesson learned)  จากเหตุการก่อการร้ายในระดับนานาชาติ (International Threat) ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ระหว่างเจ้าหน้าที่ EOD นักวิจัย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงจากกองทัพมิตรประเทศ ภาคเอกชนและหน่วยงานวิจัย เพื่อร่วมกันพัฒนายุทธวิธี เทคนิค ระเบียบและเทคโนโลยี ให้มีความทันสมัย เท่าทันกับภัยคุกคามจากระเบิดแสวงเครื่อง ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถบรรลุภารกิจได้อย่างปลอดภัย โดยมุ่งเน้นการนำองค์ความรู้ดังกล่าว มาประยุกต์ใช้งานด้านการปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง และการต่อต้านการก่อการร้ายในประเทศ อีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้สู่การปฏิบัติ  โดยในงานสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากหน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดของเหล่าทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภาคสถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม เข้าร่วมสัมมนากว่า 250 คน


   สทป. เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด ระยะ 4 ปี เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2559 และจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563 โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการบูรณาการขีดความสามารถจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด ทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง เพื่อสนับสนุนภารกิจทางด้านความมั่นคง และผลักดันงานวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดของประเทศไทยให้พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่มีการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน เพื่อความพร้อมในการก้าวไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิขของประเทศ Thailand 4.0สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap