หน้าแรก >> บริการของเรา ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค

ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค (TSC) กลุ่มบริการทางวิชาการและเทคโนโลยี (TG) มีหน้าที่ให้บริการเชิงวิชาการและเทคนิค แก่สาธารณะและกองทัพตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ประชาสังคม โดยแผนงานสำคัญที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณมาที่ผ่านมา คือ เข้าบรรยายในหลักสูตรฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลำกล้อง (ชั้นนายพัน ชั้นนายร้อย และชั้นนายสิบอาวุโส) โดยการบรรยายหลักสูตรพิเศษชั้นนายร้อย ป.1 รุ่นที่ 71 ณ รร.ป.ศป. เป็นหลักสูตรที่ 5 ของปีงบประมาณ 2558 จัดในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 08.00-10.00 น. (เอกสารแนบที่ 3)ในการนี้จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานในการเก็บองค์ความรู้
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap