หน้าแรก >> บริการของเรา วิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
วิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
บทวิเคราะห์ : ขีดความสามารถอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของออสเตรเลีย


ประเทศออสเตรเลียเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Country) ที่มีขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดดเด่นในหลายส่วน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศตะวันตก
และสหรัฐอเมริกาในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในเอเชีย-แปซิฟิก ...

...
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap