หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา DTI TALK
DTI TALK
เมื่อครั้งที่กองทัพบกได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ DTI เกี่ยวกับจรวด DTI-2 ขนาด 122 มม.นั้น หนึ่งในแผนงานที่กองทัพบกมีความต้องการก็คือการปรับปรุงจรวดหลายลำกล้องแบบ 31 หรือ YW306 ซึ่งเป็นจรวดหลายลำกล้องที่ติดตั้งบนรถสายพานลำเลียงพล Type-85

โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการถอดจรวดขนาด 130 มม. ออก และติดตั้งแท่นยิงจรวด DTI-2 เข้าไปแทนที่ เพื่อทำให้จรวดหลายลำกล้องทั้ง YW306 และ SR4 สามารถทำการยิงจรวด DTI-2 ได้ เป็นการลดแบบของจรวดทางยุทธวิธีของกองทัพบก เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการปฏิบัติภารกิจ และสนับสนุนการเพิ่งพาตนเองของกองทัพไทย ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2560
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap