หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
view Abstract and Download
Abstract : To create a scene in a virtual world as close as possible to a real world counterpart requires a lot of manual steps and subsequently time. In order to reduce the steps and time above, geo databases with the spatial extension combining with a customized data management application shown here can be used. Combining this application with other applications such as image comparison applications, can help achieve the automation of the process of placing model such as military buildings into a scene. This application was developed as web application using geo spatial open source software and tools such as Openlayer and Geoserver. It operates on vector data stored in PostGIS database. Scene developers can use the application to search for different GIS-layers
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap