หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
54019D – PID Controller Design for Time Response and Vibration problem solving of the Automatic Aiming System
Created by : , Publish 21 May 2011 , Views 20
view Abstract and Download
Abstract :� � บทความวิจัยนี้เสนอการวิเคราะห์และการออกแบบ เพื่อพัฒนาต่อยอดชุดจำลองแท่นยิงจรวดอัตโนมัติ�(Automatic Aiming System) ซึ่งเป็นการควบคุมแบบป้อนกลับ (Feedback Control) โดยเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมแท่นยิงอัตโนมัติด้วยโปรแกรม PLC (Programmable Logic Controller) ที่มีใช้กันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมทัว่ ไป แต่ยังมีปญั หาเนื่องจากข้อกำจัดของชุดกำลังไฮดรอลิค (Power unit) และตัวควบคุมที่ยังไม่คล่องตัวพอ ทำให้ต้องใช้เวลามากในการตั้งมุมทิศ (Azimuth angle) และมุมยิง (Elevation angle) และแท่นยิงยังมีการสั่น และกระตุกในจังหวะออกตัวและหยุด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงทำการวิเคราะห์หาสาเหตุและหาการควบคุมที่เหมาะสม โดยได้เลือกใช้ตัวควบคุมแบบพีไอดี (PID Controller) ด้วยการออกแบบตามวิธีการของรูธโลคัส (Root�Locus Technique) แล้วใช้โปรแกรม MATLAB SIMULINK ประมวลผลและวิเคราะห์ผลที่ได้จนได้การควบคุมที่เหมาะสม จึงปรับปรุงแก้ไขระบบควบคุมใหม่แล้วทำการทดสอบผลที่ได้ สรุปผลว่าระบบควบคุมตอบสนองต่อเวลา(Time response) ดีขึ้นและการสัน่ และกระตุกลดลง โดยจะมีระยะเวลาในการตั้งยิง (Setting time) น้อยกว่า 10�วินาที มีอัตราการพุ่ง (Overshoot) น้อยกว่า 5% และค่าความผิดในสภาวะคงตัว (Steady state error) น้อยกว่า�1% และข้อเสนอแนะของงานวิจัยนี้สามารถพัฒนาต่อยอดโดยการวิเคราะห์แบบ State-space control เพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมการควบคุมอัตโนมัติแบบหลายตัวแปรอินพุทและหลายตัวแปรเอาท์พุท(MIMO: Multi-Input Multi-Output) ที่สลับซับซ้อนมากขึ้น


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap