หน้าแรก บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 next
สทป. เข้าเยี่ยมชมโครงการวิจัย ณ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สทป. จัดบรรยาย หัวข้อ"อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ"
สทป. เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิศวกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
การนำเสนอผลงานวิจัยประจำปี 2561
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทป. และ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สทป. ประชุมหารือแนวทางและหัวข้องานวิจัยร่วมกับนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับข้าราชการทหาร
สทป. เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ณ ม.เทคโนโลยีมหานคร
สทป. ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ ร่วมกับ ม.ศิลปากร
สทป. เข้าเยี่ยมชมโครงการวิจัย ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ปีการศึกษา 2561
สทป. โดยส่วนบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรม "การเสวนาหัวข้องานวิจัย สทป. - สถาบันการศึกษาแนวร่วม" ประจำปี 2561
สทป. ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยและพัฒนา
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap