หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
O1 โครงสร้าง

 • โครงสร้างสถาบัน

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

 • คณะกรรมการอำนวยการ

O3 อำนาจหน้าที่

 • อำนาจและหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 • แผนและผลการดำเนินงาน

 • แผนปฏิบัติการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2566-2570

O5 ข้อมูลการติดต่อ

 • ติดต่อ สทป.

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 • กฎ/ระเบียบ สทป.

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวสารกิจกรรม

O8 Q&A

 • ติดต่อ สทป.

O9 Social Network


O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • ประกาศ สทป.

 • ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

O11 แผนการดำเนินงานประจำปี

 • แผนการดำเนินงานประจำปี

 • แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 • งบประมาณของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

O12 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • รายงานประจำปี สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2565

 • รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด ก.พ.ร. ของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2565

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 • ข้อมูลสถิติ

 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2566 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (รอบ 6 เดือน)

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • รายงานผลการสำรวจการรับรู้ ทัศนคติ และภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ถือผลประโยชน์ร่วมที่มีต่อ สทป. พ.ศ. 2565

O18 E-Service

 • คลังข้อมูลเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 • แผนจัดหาพัสดุ

 • ตัวอย่าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 • สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำปี

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 • สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำปี

 • รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา และแนวทางแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566-2570

O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • แผนดำเนินงานตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • กฎ/ระเบียบ

 • ระเบียบ/ประกาศ สถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • รายงานการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

O27 แนวปฏิบัติการจัดหาเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • ประกาศ สทป.

 • หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนในการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • ติดต่อ สทป.

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • ข้อมูลสถิติ

 • สรุปผลการร้องเรียนเรื่องทุจริตของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • สทป. ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและการโทรคมนาคม วุฒิสภา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม สทป. พร้อมรับฟังบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

O31  นโยบายไม่รับของขวัญ

 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • นโยบายไม่รับของขวัญ

O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 • การอบรม ให้ความรู้ และประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต

O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566

O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2566-2570

O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • ประมวลจริยธรรม สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 • มาตรฐานจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม สำหรับกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานในองค์การมหาชน

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

 • แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมองค์กรสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

 • Do's and Don'ts พฤติกรรมตามประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่

 • การอบรม ให้ความรู้ และประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 • รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของสถาบันเทีโนโลยีป้องกันประเทศ

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • รายละเอียดผลการประเมิน ITA ปี 2565 และแนวทางปรับปรุง

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • รายละเอียดผลการประเมิน ITA ปี 2565 และแนวทางปรับปรุง

 • ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือ ITA ของ สทป.

 
Buyuk bir is yerde yillarini vermis olan olgun kadin kendisinin porno izle son zamanlarda patronlari tarafindan begenildigini ogrenince mobil porno hafta sonu partilere akmak ister ve en seksi elbiselerini porno izle giyerek muhtesem olgun bedenini sokaga cikarir Aklinda cilginca seks izle eglenerek seks yapmak olan olgun kadin eglence mekanlarinin oldugu rokettube yere gelerek kendisine en uygun olan adami secmek ister Karsisin porno video siyahi bir adam cikinca ona tek bakisi ile suzen olgun kadin yavasca mobil pornolar suzulerek yanina gelir ve ona kendisini tanistirip bu gece sex hikayeleri kendisiyle olmak istedigin soyleyerek eglence mekanina girer ve alkolu porno resimler fazla kacirmadan zencinin evine gelip mutusuz oldugu bahanesi ile direk sikti
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap