หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ


O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


O7 ข่าวประชาสัมพันธ์


O8 Q&A


O9 Social Network
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


O11 แผนการดำเนินงานประจำปี


O12 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


O18 E-Service


O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


O27 แนวปฏิบัติการจัดหาเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนในการทุจริตและประพฤติมิชอบ


O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


O31  นโยบายไม่รับของขวัญ


O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy


O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม


O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ


O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap