หน้าแรก
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี งป. 2562 ครั้งที่ 4
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 26 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62
การประกาศเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
Defence Technology Institute's Declaration on Honesty, Moral Integrity, Operation Transparency and Misbehavior Policies
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 19 - 25 พ.ค. 62
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 12 - 18 พ.ค. 62
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
สทป. ร่วมกับ อพวช. รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม THAILAND CANSAT-ROCKET COMPETITION 2019
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 5 - 11 พ.ค. 62
การขอรับบริการ
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 28 เม.ย. - 4 พ.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 21 - 27 เม.ย. 62
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 14 - 20 เม.ย. 62
สทป.ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
สทป.ร่วมทำบุญบริจาคเงินให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 7 - 13 เม.ย. 62
พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี งป. 2562 ครั้งที่ 3
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 31 มี.ค. - 6 เม.ย. 62
DTAJ
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 24 - 30 มี.ค. 62
สทป. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยในงานวันคล้ายวันสถาปนา วสท. ครบรอบ 63 ปี
สทป. ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการบูรณาการผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรือนจำ
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 17 - 23 มี.ค. 62
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 10 - 16 มี.ค. 62
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 3 - 9 มี.ค. 62
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3
DTech ฉบับที่ 31
สทป. นำคณะ กมย.กห. เข้าเยี่ยมชมและทดสอบมาตรฐานระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กของ สทป.
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 24 ก.พ. - 2 มี.ค. 62
การทบทวนการบริหาร
การตรวจติดตามภายในระบบ ISO
การแก้ไข
การป้องกัน
การควบคุมเอกสารและบันทึก
Risk Management
Corporate Communication
การควบคุมเครื่องมือวัดและทดสอบ
การชี้บ่งและสอบกลับผลิตภัณฑ์
การควบคุมคุณภาพ
การวิเคราะห์เพื่อป้องกันความบกพร่อง
การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
การควบคุมภาวะฉุกเฉิน รป.1
เตรียมความพร้อมการทดสอบภาคสถิต ณ รป.1
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap