หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. กฎ/ระเบียบ
กฎ/ระเบียบ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ...
Created by : , Publish 19 Feb 2018 , Views 337 - แก้ไขล่าสุด 01 May 2019 14:18:07 , โดย Pimchanok
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 
เรื่อง  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ...
ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2561
---------------------------------

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันมีผลใช้บังคับ โดยภายหลังจากที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. ได้ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติให้เป็นไปตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ให้ความเห็นต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/2730 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารประกอบ

  • ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....

  • สรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....

  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap