หน้าแรก >> สมัครงาน ข่าวสาร HR
ข่าวสาร HR

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ที่    3 / 2560

เรื่อง   ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
---------------------------------------


                   ตามที่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการทดสอบคัดเลือกผู้สมัคร เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ไปเรียบร้อยแล้ว นั้น

                   บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกและการดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยคณะกรรมการสถาบับเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีมติในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบให้ นาวาอากาศเอก กิตติพงศ์  ทองศาสตร์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้    ตั้งแต่  1  ธันวาคม 2560 เป็นต้นไปคณะกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap