หน้าแรก >> HR ร่วมงานกับ สทป.
ร่วมงานกับ สทป.
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
Created by : , Publish 01 Dec 2017 , Views 171

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ที่    3 / 2560

เรื่อง   ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
---------------------------------------


                   ตามที่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการทดสอบคัดเลือกผู้สมัคร เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ไปเรียบร้อยแล้ว นั้น

                   บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกและการดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยคณะกรรมการสถาบับเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีมติในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบให้ นาวาอากาศเอก กิตติพงศ์  ทองศาสตร์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้    ตั้งแต่  1  ธันวาคม 2560 เป็นต้นไปคณะกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap