หน้าแรก >> สมัครงาน ข่าวสาร HR
ข่าวสาร HR

ข่าวประชาสัมพันธ์

-----------------

                   เนื่องจาก ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จึงกำหนดให้มีการสรรหา และแต่งตั้งผู้อำนวยการคนใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการแจ้งวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการคนใหม่ให้ กพม. รับทราบ ก่อนเริ่มการสรรหา เพื่อความโปร่งใส และเพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เมื่อ กพม. แจ้งรับทราบเรียบร้อยแล้ว สถาบันฯ จะแจ้งความคืบหน้าให้รับทราบในโอกาสต่อไป


ฝ่ายทรัพยากรบุคคล


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap