หน้าแรก >> สมัครงาน ข่าวสาร HR
ข่าวสาร HR

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ที่    2 / 2560
เรื่อง   ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
-----------------------------------


                   ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา นั้น

                   คณะกรรมการคัดเลือกฯ ขอแจ้งผลการพิจารณาผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบคัดเลือก โดยวิธีการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ และการทดสอบทางจิตวิทยา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ดังนี้ ( Click )


ประกาศ           วันที่  20 ตุลาคม   พ.ศ.  2560

 

                                           คณะกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap